ModaNewsroom

Weekday w Polsce

 

Weekday otwiera swój pierwszy sklep w Polsce. Nowy sklep będzie zlokalizowany w Warszawie, w sercu niedawno zrewitalizowanej Elektrowni Powiśle.

Weekday sklep Warszawa

Week­day otwie­ra swój pierw­szy sklep w Pol­sce.

Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje głów­nie z kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej i mody ulicz­nej. Zachę­ca do bycia odważ­nym i pew­nym w wyra­ża­niu sie­bie, inspi­ru­je poprzez dyna­micz­ne połą­cze­nie pro­duk­tu, kre­atyw­no­ści.
W swo­ich kolek­cjach i kam­pa­niach czę­sto mówi o waż­nych kwe­stiach, takich jak rów­ność płci oraz zwra­ca uwa­gę na aktu­al­ne wyda­rze­nia i to, co dzie­je się w popkul­tu­rze.

Week­day jest mar­ką reali­zu­ją­cą stra­te­gię zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, mię­dzy inny­mi poprzez uży­wa­nie mate­ria­łów, któ­rych pro­duk­cja jest mniej szko­dli­wa dla pla­ne­ty. Dziś, ponad 68% pro­duk­tów mar­ki Week­day jest two­rzo­nych ze zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów, a cele i stra­te­gie mar­ki na przy­szłość zakła­da­ją two­rze­nie jesz­cze bar­dziej pro­eko­lo­gicz­nych kolek­cji.

W 2019 roku Week­day pla­nu­je otwar­cia kolej­nych skle­pów w całej Euro­pie, zarów­no na ist­nie­ją­cych, jak i trzech nowych ryn­kach. Mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2002 roku w Sztok­hol­mie, posia­da w tej chwi­li skle­py m.in. w Austrii, Danii, Niem­czech, Nor­we­gii, Szwe­cji oraz Wiel­kiej Bry­ta­nii. Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje z kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej i mody ulicz­nej.

Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Weekday Party Season – najnowsze kolekcja w klimacie vintage

Ulu­bio­na mar­ka mil­le­nial­sów ze skan­dy­naw­skim rodo­wo­dem dosko­na­le wie jak się bawić. Week­day roz­po­czy­na Par­ty Season od moc­ne­go ude­rze­nia w ryt­mie vin­ta­ge. Tutaj Sztok­holm spo­ty­ka się z Ber­li­nem, new wave z R&B, a lata 90-te z…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja kurtek z materiałów z odzysku/ WEEKDAY

Już pod koniec listo­pa­da tego roku w Pol­sce otwo­rzy się w kra­kow­skiej Gale­rii Kazi­mierz pierw­szy sklep mar­ki Week­day, któ­ra jest zna­na m.in. ze swo­je­go bar­dzo eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia do mody. W tym sezo­nie jesień – zima…
Więcej