ModaNewsroom

Weekday Party Season – najnowsze kolekcja w klimacie vintage

Ulubiona marka millenialsów ze skandynawskim rodowodem doskonale wie jak się bawić. Weekday rozpoczyna Party Season od mocnego uderzenia w rytmie vintage. Tutaj Sztokholm spotyka się z Berlinem, new wave z R&B, a lata 90-te z 80- tymi. Najnowsza kampania inauguruje wyczekiwany przez wszystkich sezon imprez z muzyką z kasety magnetofonej w tle.

weekday czarna sukienka

Zaba­wa zaczy­na się nie­zo­bo­wią­zu­ją­co – luź­ne spodnie, wygod­na blu­za z kap­tu­rem i spor­to­we buty – to zestaw na począ­tek. Wolisz coś bar­dziej for­mal­ne­go? Wybierz oversize’ową mary­nar­kę zwią­za­ną w talii sze­ro­kim paskiem z klam­rą i ruszaj w mia­sto. Swój bun­tow­ni­czy styl pod­kreśl saty­no­wy­mi spodnia­mi – na impre­zie cza­sem trze­ba zabły­snąć. A jeśli marzy ci się mały powrót do prze­szło­ści, old­scho­olo­wy T‑shirt z nadru­kiem prze­nie­sie cię kil­ka­na­ście lat wstecz. Baw się mate­ria­ła­mi i fakturami.

Połą­cze­nie sty­lu vin­ta­ge z nowo­cze­sny­mi syl­wet­ka­mi two­rzy kolek­cję ide­al­ną na zbli­ża­ją­ce się wyj­ścia z przy­ja­ciół­mi – nie­waż­ne czy masz w pla­nach spo­koj­ną domów­kę w gro­nie naj­bliż­szych czy wizy­tę w klu­bie do wscho­du słoń­ca. Naj­now­sza kolek­cja stwo­rzo­na dla ludzi kre­atyw­nych i miło­śni­ków streetstyle’u pozwa­la na zaba­wę modą bez żad­nych ograniczeń.

Jeśli zale­ży ci na tym, żeby w każ­dym towa­rzy­stwie i w każ­dym miej­scu czuć się świet­nie, sprawdź pro­po­zy­cje Week­day na Par­ty Season i zacznij impre­zę w wiel­kim stylu!

Weekday Party Season – najnowsze kolekcja w klimacie vintage Weekday Party Season – najnowsze kolekcja w klimacie vintage oversize marynarka Weekday weekday polska top weekday sukienka Weekday

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Kolekcja kurtek z materiałów z odzysku/ WEEKDAY

Już pod koniec listo­pa­da tego roku w Pol­sce otwo­rzy się w kra­kow­skiej Gale­rii Kazi­mierz pierw­szy sklep mar­ki Week­day, któ­ra jest zna­na m.in. ze swo­je­go bar­dzo eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia do mody. W tym sezo­nie jesień – zima…
Więcej
ModaNewsroom

Weekday w Polsce

  Week­day otwie­ra swój pierw­szy sklep w Pol­sce. Nowy sklep będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w War­sza­wie, w ser­cu nie­daw­no zre­wi­ta­li­zo­wa­nej Elek­trow­ni Powi­śle. Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje głów­nie z kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej i mody ulicznej.…
Więcej