MiejscaStyl życia

Vivel Patisserie– uczta w Genewie

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Gene­wa jest prze­pięk­nym, choć nie do koń­ca oczy­wi­stym i przez wie­lu nie­od­kry­tym mia­stem, gdzie zapew­nia­my, że moż­na spę­dzić zarów­no krót­ki week­end, jak i cały dłu­gi urlop. Bez wąt­pie­nia, jest to miej­sce nie­zwy­kłe, gdzie…

Więcej