ModaMust have

Ultra kobiece CHOKERY

W ubie­głym sezo­nie na dobre zdo­mi­no­wa­ły całą dotych­cza­so­wą biżu­te­rię. Poko­cha­ły je nie tyl­ko gwiaz­dy, ale i kobie­ty na całym świe­cie, a domy mody takie jak Cha­nel, Lanvin czy Bal­ma­in w swo­ich kolek­cjach uczy­ni­ły z nich naj­mod­niej­szy doda­tek. Choć ich począ­tek się­ga XVIII – wiecz­nej Fran­cji, będą­ce nie­gdyś sym­bo­lem pro­sty­tu­tek i nie­od­łącz­nym ele­men­tem apa­ry­cji balet­nic, noszo­ne na szyi niczym obro­ża – roc­ko­we, gotyc­kie, w grunge’owym sty­lu, świę­cą­ce swój praw­dzi­wy try­umf w latach 90, ponow­nie sta­ją się naj­bar­dziej pożą­da­nym dodat­kiem tej wio­sny.

Ultra kobiece CHOKERY

Cho­ke­ry powra­ca­ją, a my nosi­my je teraz tyl­ko w ultra kobie­cych wer­sjach! Deli­kat­ne łań­cusz­ki zamiast skó­ry, aksa­mit­ne i jedwab­ne tasiem­ki, rzę­dy pereł, a tak­że szla­chet­ne kamie­nie- teraz to one doda­ją cało­ści szy­ku i ele­gan­cji. Baweł­nia­ne naszyj­ni­ki w kra­tę ze sztucz­ną per­łą w sty­lu lat 60 od Miu Miu będą ide­al­nym uzu­peł­nie­niem każ­dej, na pozór zacho­waw­czej sty­li­za­cji nada­jąc jej cha­rak­te­ru, a deka­denc­kie, aksa­mit­ne i sze­ro­kie, wysa­dza­ne krysz­ta­ła­mi Sva­row­skie­go, któ­re pro­po­nu­je w tym sezo­nie Marc Jacobs z powo­dze­niem możesz zesta­wić non­sza­lanc­ko z jean­so­wą kurt­ką bądź efek­tow­nie z kla­sycz­ną, czar­ną mary­nar­ką i to bez wzglę­du na to, czy zde­cy­du­jesz się nosić cho­ker na co dzień, czy sko­rzy­stasz z tej opcji tyl­ko na wie­czór.

Ultra kobiece CHOKERY
Nie bój się prze­py­chu, zło­ta i kamie­ni! Od nie­daw­na świat mody zako­cha­ny jest w biżu­te­rii pol­skiej top model­ki Mag­da­le­ny Frąc­ko­wiak. Słusz­nie, bo zako­cha­ły­śmy się w jej sen­su­al­nej a jed­no­cze­śnie odważ­nej kolek­cja cho­ke­rów- 14k zło­to na aksa­mit­nej, dys­kret­nej tasiem­ce. To kla­sa, któ­ra obro­ni się sama, dla­te­go bez wyrzu­tów sumie­nia z takim cho­ke­rem na szyi, nie tra­cąc pew­no­ści sie­bie, możesz z pew­no­ścią cho­dzić sau­te. Rów­nież wśród pol­skich pro­jek­tan­tów cho­ke­ry cie­szą się popu­lar­no­ścią. Na sta­łe zago­ści­ły już wśród kolek­cji Ani Kuczyń­skiej, czy marek takich jak ROSA Gold Cha­ins i Neuf Bijo­ux.

Tekst: Mar­le­na wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Konkursy

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie Udo­stęp­nij zdję­cie…
Więcej