NewsroomUroda

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpływem rozwoju technologii w medycynie estetycznej nietrudno o nowości, o których mówi się jedynie w superlatywach. Mimo wszystko nie słabnie popyt na technologie sprawdzone i przy tym skuteczne, których obecność na rynku nie jest niczym zagrożona. Od wielu sezonów rekordy popularności bije zabieg Icoone. O jego zaletach opowiadają specjaliści z Kliniki La Perla.

zabieg Icoone, klinika La perla

Zna­ne i efek­tyw­ne meto­dy zwal­cza­nia nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry są na wagę zło­ta. Dzię­ki nim o wie­le łatwiej­sza sta­ła się cho­ciaż­by wal­ka z cel­lu­li­tem, doty­ka­ją­cym w zasa­dzie więk­szość kobiet. Nie­este­tycz­na poma­rań­czo­wa skór­ka, któ­rą kie­dyś bez­sku­tecz­nie pró­bo­wa­ło się usu­wać za pomo­cą szczo­tek do masa­żu, dziś moż­na efek­tyw­nie i szyb­ko usu­wać w gabi­ne­tach. Jaki zabieg pozwo­li sku­tecz­nie wyeli­mi­no­wać pro­blem cel­lu­li­tu? Nie­za­wod­ny Ico­one, czy­li tech­no­lo­ga, któ­ra od lat znaj­du­je się w czo­łów­ce gabi­ne­to­wych hitów, dlaczego?

Zabieg Ico­one zapew­nia pre­cy­zję tak w wal­ce z cel­lu­li­tem, jak i z luź­ną skó­rą, nad­mia­rem skó­ry czy obja­wa­mi jej sta­rze­nia się. Moż­na go prze­pro­wa­dzać w obrę­bie całej twa­rzy i cia­ła, a tak­że w obsza­rze pod­bród­ka. Tech­no­lo­gia zale­ca­na jest w reduk­cji cel­lu­li­tu, obrzę­ków i tkan­ki tłusz­czo­wej, a tak­że w tera­piach mają­cych popra­wić kon­dy­cję skó­ry. Co odróż­nia tech­no­lo­gię Ico­one® od innych tego typu urzą­dzeń? Jest bez­piecz­na dla skór naczy­nio­wych i nie powo­du­je roz­cią­ga­nia skó­ry, pod­czas jed­ne­go zabie­gu może­my opra­co­wać wie­le pro­ble­mów este­tycz­nych pacjen­ta – tłu­ma­czy Este­ra Wojt­czuk, głów­ny kosme­to­log Kli­ni­ki La Perla.

Ico­one to jeden z naj­bar­dziej popu­lar­nych zabie­gów este­tycz­nych dzia­ła­ją­cych na zasa­dzie masa­żu próż­nio­we­go, jego uni­ka­to­wość pod­kre­śla fakt, że jest nie­zwy­kle pre­cy­zyj­ny i zara­zem deli­kat­ny. Jego naj­now­sza wer­sja, czy­li Ico­one Laser, łączy tech­no­lo­gię masa­żu próż­nio­we­go z ener­gią lase­ra zwal­cza­ją­ce­go komór­ki tłusz­czo­we i świa­tła LED wspie­ra­ją­ce­go pro­duk­cję kola­ge­nu i ela­sty­ny. 

Może­my w ten spo­sób uzy­ski­wać jesz­cze lep­sze efek­ty zabie­go­we. To roz­wią­za­nie, któ­re sty­mu­lu­je skó­rę jesz­cze sku­tecz­niej, niż sam masaż pod­ci­śnie­nio­wy. Ta dodat­ko­wa sty­mu­la­cja skó­ry, spra­wia że pro­ce­du­ra jest jesz­cze bar­dziej dokład­na (dzia­ła­my na każ­dy mili­metr skó­ry). Myślę, że jej wpro­wa­dze­nie było waż­nym kro­kiem w sku­tecz­nym i efek­tyw­nym dre­na­żu cia­ła, niwe­lo­wa­niu zasto­jów wod­nych czy cel­lu­li­tu oraz wal­ce z obja­wa­mi sta­rze­nia się skó­ry – mówi Kali­na Ben Sira, zało­ży­ciel­ka i pre­zes Kli­nik La Perla.

Czym urzą­dze­nie wyróż­nia się na tle innych apa­ra­tów do masa­żu? Gło­wi­ce masu­ją­ce z rol­ka­mi dzia­ła­ją rów­no­mier­nie, na każ­dy mili­metr skó­ry, wywo­łu­jąc mul­ti­mi­kro­sty­mu­la­cję przy jed­no­cze­snym skró­ce­niu cza­su zabie­gu wobec gło­wic star­szej gene­ra­cji. Czy­ni go to ide­al­nym uzu­peł­nie­niem tera­pii łączo­nych na cel­lu­lit, roz­stę­py czy zabie­gów odchu­dza­ją­cych. Masaż próż­nio­wy Ico­one wyko­nu­je się m.in. przed zabie­ga­mi lipo­suk­cji, by roz­bić komór­ki tłusz­czo­we, a tak­że po ope­ra­cji w celu przy­spie­sze­nia dre­na­żu i zara­zem skró­ce­nia okre­su rekon­wa­le­scen­cji. – Wyso­ka sku­tecz­ność zabie­gów wyko­na­nych tym urzą­dze­niem speł­nia potrze­by nawet naszych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych pacjen­tek, któ­re nie mają cza­su na nie­spraw­dzo­ne tech­no­lo­gie – ocze­ku­ją efek­tów tu i teraz, takie moż­li­wo­ści daje nie­za­wod­ny Ico­one, któ­ry jest best­sel­le­rem w naszych wszyst­kich pla­ców­kach – pod­kre­śla Kali­na Ben Sira.

Błę­dem było­by wycho­dzić z zało­że­nia, że tak popu­lar­na tech­no­lo­gia poma­ga upo­rać się jedy­nie z cel­lu­li­tem. Jej sku­tecz­ność w napi­na­niu wiot­kiej skó­ry spraw­dza się tak­że w odmła­dza­niu oko­lic oczu czy dekol­tu, o któ­rych chcąc nie chcąc, nad wyraz czę­sto zapo­mi­na­my. Ico­one wypo­sa­żo­ny jest bowiem też w sys­tem gło­wic do masa­żu twa­rzy, szyi i dekol­tu, w tym nawet deli­kat­nych oko­lic oczu i ust. Urzą­dze­nie, jako że redu­ku­je obrzę­ki, moż­na zasto­so­wać więc tak­że po innych zabie­gach este­tycz­nych twa­rzy. Co wię­cej, zasto­so­wa­ny masaż w przy­pad­ku twa­rzy przy­spie­sza absorp­cję sub­stan­cji aktyw­nych przez skó­rę. 

Kie­dy moż­na spo­dzie­wać się efek­tów zabie­gu? W przy­pad­ku reduk­cji obrzę­ków widać je już po jed­nym powtó­rze­niu. Wymo­de­lo­wa­nie syl­wet­ki wyma­ga nato­miast serii zabie­gów – rezul­ta­ty zauwa­żal­ne są prze­waż­nie po pię­ciu zabiegach.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Totalny remodeling ciała w Klinikach La Perla!

To  zupeł­nie nowy kie­ru­nek! Kli­ni­ka La Per­la otwie­ra się na nowe ryn­ki i moż­li­wo­ści! O czym mowa? Oprócz pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się kli­nik w całej Pol­sce, spół­ka reali­zu­je tak­że dys­try­bu­cję nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyszczu­pla­ją­cych zna­nych na całym…
Więcej
NewsroomUroda

Idealne ciało przez cały rok?

Pięk­ne cia­ło nigdy nie wycho­dzi z mody. To nie jest tak, że po sezo­nie biki­ni może­my odpu­ścić i zro­bić sobie prze­rwę od die­ty i ćwi­czeń. Nie­ste­ty czę­sto pomi­mo ogrom­ne­go wysił­ku wło­żo­ne­go w pra­cę nad sylwetką…
Więcej