ModaMust havePolecane

Torebka na wiosnę

Torebka potrafi odmienić charakter stylizacji za pomocą zaskakujących form czy materiałów, z których jest wykonana. Dlatego najmodniejszy dodatek na wiosnę wcale nie musi być skórzany i elegancki. Alternatywą dla klasycznych torebek są więc te zainspirowane naturą – wykonane z bambusa, jarmarczne na uchwycie z koralików czy typu siatka rybacka. Poznajcie trendy w sferze dodatków do ręki, które urozmaicą Wasze outfity! 

torebka na wiosnę

Zara, LOEFFLER RANDALL, Zara, H&M, Man­go, Rese­rved, Rouje

TOREBKA NA WIOSNĘ – OD  BAMBUSOWYCH KUFERKÓW PO TYPU BAGUETTE

W sezo­nie wio­sen­nym 2019 w obie­gu są bia­łe, pla­sti­ko­we toreb­ki a’la siat­ka, któ­re ozdo­bią sty­li­za­cje na bazie spodni typu biker, topów oraz pro­stych, lnia­nych mary­na­rek. Miło­śnicz­ki bab­ci­nych i ludo­wych tren­dów z kolei, będą mogły prze­bie­rać pośród wikli­no­wych mode­li na uchwy­cie z kora­li­ków, przy­po­mi­na­ją­cych pereł­ki wypa­trzo­ne na jar­mar­ku. Tak uni­kal­ne warian­ty wypeł­nią chu­s­ty w brą­zo­wym odcie­niu posy­pa­ne grosz­ka­mi. Jeśli czę­sto wybie­ra­cie się na zaku­py i potrze­bu­je­cie pakow­nej tor­by, nie­za­wod­ne będą te wyko­na­ne z ple­cion­ki. W tym sezo­nie kró­lu­je przede wszyst­kim natu­ra, a więc sta­wia­my na bam­bu­so­we kufer­ki sta­no­wią­ce kom­pro­mis pomię­dzy wikli­no­wym koszy­kiem, a rybac­ką siat­ką. 

torba na wiosnę: NANUSHKA, LOW CLASSIC, REJINA PYO, STAUD, Zara, MONTUNAS, BY FAR

NANUSHKA, LOW CLASSIC, REJINA PYO, STAUD, Zara, MONTUNAS, BY FAR

Kobie­ty cenią­ce ele­gan­cję i retro szyk polu­bią wie­lo­barw­ne toreb­ki typu bagu­et­te, pokry­te szyl­kre­to­wym dese­niem na całej powierzch­ni. Brą­zo­we mode­le przy­po­mi­na­ją kloc­ki, któ­re dosko­na­le pod­kre­śla­ją nowo­cze­sne, mini­ma­li­stycz­ne i dla odmia­ny, a’la vin­ta­ge sty­li­za­cje. 

W związ­ku z tym, że moda kie­ru­je się teraz w stro­nę eko, nie bra­ku­je śred­niej wiel­ko­ści tore­bek ze skó­ry wege w odcie­niu kakao i cap­puc­ci­no. Wśród naj­mod­niej­szych mode­li prym wio­dą ulu­bie­ni­ce it girls na Insta­gra­mie – geo­me­trycz­ne kufer­ki wypo­sa­żo­ne w luster­ka. To wer­sja dla ele­gan­tek, któ­re zawsze pod ręką potrze­bu­ją mieć palet­kę cie­ni i szmin­kę. 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Torebki z frędzlami - jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za Kola­że: Ivan Tor­chi­lov Frędz­le to jeden z naj­sil­niej­szych tren­dów sezo­nu wiosna/lato 2015. Poja­wia­ją się wszę­dzie, ale domi­nu­ją głów­nie na toreb­kach, któ­re na dobre wku­pi­ły się w łaski stre­et sty­le­’u. Razem z Vers-24 zer­k­nij­cie…
Więcej