ModaNewsroom

TOPSHOP – KAMPANIA ŚWIĄTECZNA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

TOPSHOP sły­nie z wpro­wa­dza­nia nowych talen­tów, tren­dów i doświad­czeń dla swo­ich klien­tek. W świą­tecz­nej kam­pa­nii mar­ki TOPSHOP – Holi­day – ujrzy­my naj­go­ręt­sze nazwi­ska w bran­ży, mię­dzy inny­mi Bel­lę Hadid, Mala­ikę Firth czy Polkę – Ane­tę Pająk. Są one sty­lo­we, spo­łecz­nie zaan­ga­żo­wa­ne i zabaw­ne, czy­li dokład­nie takie jak TOPSHOP.

TOPSHOP zgro­ma­dził świe­że talen­ty by uchwy­cić ich ory­gi­nal­ną uro­dę i jed­no­cze­śnie łączą­ce je wię­zi, któ­re są tak waż­ne w okre­sie świą­tecz­nym. Dziew­czy­ny, choć są jesz­cze nasto­lat­ka­mi, sztur­mem pod­bi­ja­ją świat wiel­kiej mody dzię­ki swo­jej mło­dzień­czej nie­win­no­ści połą­czo­nej z nie­co­dzien­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi.

TOPSHOP_Holiday_Campaign_2015_image_hires

Gru­pa ośmiu mode­lek dołą­czy­ła do pre­sti­żo­we­go gro­na amba­sa­do­rek TOPSHOP, do któ­re­go nale­ża­ły wcze­śniej m.in. Kate Moss czy Cara Dela­vi­gne. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je uczest­nic­two Polki – Ane­ty Pająk – któ­ra ma na swo­im kon­cie sze­reg suk­ce­sów w bran­ży mody, takich jak kam­pa­nie dla marek Dior czy Guc­ci.

TOPSHOP_Aneta_Pajak

Kolek­cja Holi­day już na pierw­szy rzut oka wpra­wia w świą­tecz­ny nastrój. Model­ki pre­zen­tu­ją ubra­nia i dodat­ki peł­ne bla­sku, w sty­lu kar­na­wa­ło­wym – od błysz­czą­cych topów i mary­na­rek po buty i skar­pet­ki, któ­re ide­al­nie wpi­su­ją się w popu­lar­ny w tym sezo­nie trend metal­lic. Fan­ki ubrań boho rów­nież znaj­dą coś dla sie­bie, w posta­ci ponęt­nych szpi­lek czy sukie­nek z frędz­la­mi. Nie zabra­kło tak­że ceki­nów, welu­ru i koro­nek. Dzię­ki linii ubrań i akce­so­riów TOPSHOP Holi­day stwo­rzysz świą­tecz­ny look w wyda­niu gla­mo­ur.

TOPSHOP_Marga_Esquivel

TOPSHOP_Ella_Richards

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Budget or Luxe: Moda na każdą kieszeń

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *