ModaNewsroom

TOPSHOP - KAMPANIA ŚWIĄTECZNA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we TOPSHOP sły­nie z wpro­wa­dza­nia nowych talen­tów, tren­dów i doświad­czeń dla swo­ich klien­tek. W świą­tecz­nej kam­pa­nii mar­ki TOPSHOP – Holi­day – ujrzy­my naj­go­ręt­sze nazwi­ska w bran­ży, mię­dzy inny­mi Bel­lę Hadid, Mala­ikę Firth czy Polkę –…

Więcej