ModaMust have

Budget or Luxe: Moda na każdą kieszeń

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…

Więcej
ModaNewsroom

TOPSHOP - KAMPANIA ŚWIĄTECZNA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we TOPSHOP sły­nie z wpro­wa­dza­nia nowych talen­tów, tren­dów i doświad­czeń dla swo­ich klien­tek. W świą­tecz­nej kam­pa­nii mar­ki TOPSHOP – Holi­day – ujrzy­my naj­go­ręt­sze nazwi­ska w bran­ży, mię­dzy inny­mi Bel­lę Hadid, Mala­ikę Firth czy Polkę –…

Więcej