MakijażUroda

TOP 7 makijażowych tutoriali na Youtube

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: youtube.com

TOP 7 makijażowych tutoriali na Youtube

Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Youtu­be to wiel­ka nie­koń­czą­ca się skarb­ni­ca infor­ma­cji. To miej­sce gdzie oso­by mogą się dzie­lić swo­im talen­tem, wie­dzą i zdol­no­ścia­mi oraz dotrzeć do ludzi na całym świe­cie. W dzi­siej­szych cza­sach włą­cza­jąc film na Youtu­bie możesz nauczyć się jak goto­wać, jak zali­czyć spraw­dzian z mate­ma­ty­ki oraz jak zro­bić pięk­ny maki­jaż! Wybór maki­ja­żo­wych tuto­ria­li jest ogrom­ny, ale tyl­ko nie­któ­re osią­gnę­ły szczyt popu­lar­no­ści. Redak­cja Vers-24 posta­no­wi­ła poszpe­rać i wyse­lek­cjo­no­wać te ulu­bio­ne.

Oto 7 najciekawszych kanałów Youtube dzięki którym staniesz ekspertką w kwestii makijażu.

1. Nik­kie Tuto­rials 

Kró­lo­wa wśród maki­ja­żo­wych tuto­ria­li – Nik­kie, któ­ra zasły­nę­ła, dzię­ki fil­mo­wi, gdzie uświa­da­mia, że malo­wa­nie się to zaba­wa i pół twa­rzy pokry­wa maki­ja­żem, a pół zosta­wia bez maki­ja­żu.. Nik­kie zna się na rze­czy, a na jej fil­mi­kach dzie­je się magia. 
 
2. Val Mer­ca­do 

Jej fil­mi­ki trze­ba oglą­dać dwa razy.  Pierw­szy, żeby nacie­szyć oczy jej pięk­ną uro­dą, dru­gi aby sku­pić się na tuto­ria­lu. Vale­ria jest mło­dą vlo­ger­ką i ma nie­wie­le fil­mów, ale czu­je­my, że to kwe­stia cza­su, aż się sta­nie naj­po­pu­lar­niej­szą wśród kon­ku­ren­cji.
 
3. Car­li Bybel

Od pierw­sze­go fil­mi­ku rzu­ca się w oczy, że Car­li jest bar­dzo uta­len­to­wa­na. Nagry­wa dużo fil­mów, w któ­rych poka­zu­je jak wyko­nać ide­al­ny maki­jaż poczy­na­jąc od wie­czo­ro­wych koń­cząc na natu­ral­nych i deli­kat­nych, ale rów­nież dzie­li się z odbior­ca­mi poży­tecz­ny­mi rada­mi i cie­ka­wost­ka­mi ze świa­ta beau­ty.
 
 
4. Red Lip­stic Mon­ster 

Skarb­ni­ca wie­dzy nie tyl­ko w maki­ja­żu, ale całej kosme­to­lo­gii i pier­cin­gu. Ewa nie koniecz­nie kła­dzie nacisk na tuto­ria­le, gdzie poka­zu­je maki­jaż od począt­ku do koń­ca, tyl­ko na wpo­je­nie ogól­nej wie­dzy na temat cery i dba­nia o sie­bie. Z jej fil­mi­ków dowiesz się jak dobrać kosme­ty­ki ade­kwat­nie do swo­je cery, jakich kosme­ty­ków uży­wać, jak dbać o paznok­cie i wie­le, wie­le innych

 
5. Tina Yong


 
Widać, że maki­jaż to jej świat! Tina ma bar­dzo deli­kat­ną uro­dę, więc jej maki­ja­że nie są prze­sa­dzo­ne, ale jak trze­ba umie poka­zać pazu­ra i potrak­to­wać swo­je usta krwi­sto­czer­wo­ną szmin­ką. Tina lubi się roz­drab­niać i oprócz ucze­nia jak wyko­nać cały maki­jaż od począt­ku do koń­ca, poka­zu­je jego poje­dyn­cze ele­men­ty np. jak malo­wać brwi, jak optycz­nie powięk­szyć usta, oczy itp.
 
 
6. Zoel­la

Kanał Zoel­li to typo­wy kanał fashion/beauty. Bry­tyj­ka doda­je oprócz maki­ja­żo­wych tuto­ria­li masę innych fil­mów poczy­na­jąc od ukła­da­nia wło­sów koń­cząc na prze­pi­sie na dynio­we babecz­ki (któ­re swo­ją dro­gą wyda­ją się bar­dzo dobre). Widać, że Zoe jest zdol­na, zresz­tą nie bez powo­du zdo­by­ła nagro­dę w kate­go­rii gwiaz­dy inter­ne­tu: fashion/beauty na Teen Cho­ice Award 2015.

7. Daniel­le Man­sut­ti

Daniel­le to austra­lij­ska pięk­ność, któ­ra poka­że wam jak wyko­nać ide­al­ny maki­jaż. Bar­dzo rzad­ko zda­rza się, że doda film w innej tema­ty­ce, ale jak już to zro­bi i tak przy­jem­nie się to oglą­da. Widać, że kocha to co robi i wła­śnie to spra­wia, że oglą­da­ją ją milio­ny.  

 

For Vers-24, War­saw

_____

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażUroda

Podkład idealny?

Każ­da z nas jest inna. Co za tym idzie, każ­da z nas jest posia­dacz­ką zupeł­nie innej cery, zarów­no jeśli cho­dzi o jej kolor  – od neu­tral­nie jasnych, do ciem­no oliw­ko­wych tonów, od bla­do różo­wych, do…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *