MakijażUroda

Podkład idealny?

Każ­da z nas jest inna. Co za tym idzie, każ­da z nas jest posia­dacz­ką zupeł­nie innej cery, zarów­no jeśli cho­dzi o jej kolor  – od neu­tral­nie jasnych, do ciem­no oliw­ko­wych tonów, od bla­do różo­wych, do…

Więcej
MakijażUroda

TOP 7 makijażowych tutoriali na Youtube

Tekst: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: youtube.com Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Youtu­be to wiel­ka nie­koń­czą­ca się skarb­ni­ca infor­ma­cji. To miej­sce gdzie oso­by mogą się dzie­lić swo­im talen­tem, wie­dzą i zdol­no­ścia­mi oraz dotrzeć do ludzi na całym świe­cie. W…

Więcej