ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tommy Hilfiger zabiera swoją eksperymentalną kolekcję TOMMYNOW na Paryski Tydzień Mody. Według koncepcji „See Now, Buy Now”, prezentowane projekty będą dostępne w sprzedaży już podczas wydarzenia. Na pokazie przedstawiona zostanie debiutująca kolekcja TommyXZendaya, stworzona we współpracy z globalną ambasadorką, Zendayą.

Zendaya and Tommy Hilfiger, TOMMYNOW, TommyXZendaya

AMSTERDAM, HOLANDIA (9 stycz­nia 2019 r.) – mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, wła­sność fir­my PVH Corp. zapo­wia­da eks­pe­ry­men­tal­ny pokaz TOMMYNOW na wio­snę 2019. Wyda­rze­nie to, po raz pierw­szy na tygo­dniu mody w Pary­żu, odbę­dzie się w sobo­tę 2 mar­ca 2019 r. i zapew­ni wyjąt­ko­we wra­że­nia odbior­com z całe­go świa­ta. Cha­rak­te­ry­stycz­ny dla mar­ki Tom­my Hil­fi­ger model „See Now, Buy Now” nie­ustan­nie się roz­wi­ja: tym razem połą­czy tre­ści mul­ti­me­dial­ne z rela­cją na żywo. Zapew­ni wyjąt­ko­wą opra­wę kolek­cji zarów­no onli­ne, jak i na miej­scu. Pary­ska edy­cja TOMMYNOW jest kolej­ną odsło­ną tej plat­for­my w glo­bal­nych sto­li­cach mody – po Szan­gha­ju (jesień 2018), Medio­la­nie (wio­sna 2018), Lon­dy­nie (jesień 2017), Los Ange­les (wio­sna 2017)
 i debiu­cie w Nowym Jor­ku na jesień 2016. 

tommynow, tommynow shanghai

TOMMYNOW w Shan­ghai (jesień 2018)

Plat­for­ma TOMMYNOW sta­ła się waż­ną czę­ścią naszej mar­ki, któ­ra pozwa­la całe­mu świa­tu doświad­czyć cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla nas opty­mi­zmu, ener­gii i otwar­to­ści,” mówi Tom­my Hil­fi­ger. „Nie ma lep­sze­go miej­sca na pre­mie­rę pierw­szej kolek­cji Tom­my­XZen­daya niż Paryż. Nowo­cze­sny pokaz typu See Now, Buy Now połą­czy ame­ry­kań­skie dzie­dzic­two, pew­ność sie­bie Zen­dayi oraz malow­ni­cze prze­strze­nie Pary­ża w jed­no nie­za­po­mnia­ne przeżycie”.

Pierw­sza kolek­cja kap­su­ło­wa Tom­my­XZen­daya na wio­snę 2019, zapro­jek­to­wa­na wspól­nie przez Tommy’ego Hil­fi­ge­ra i ame­ry­kań­ską aktor­kę i glo­bal­ną amba­sa­dor­kę mar­ki Zen­dayę, będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę wła­śnie pod­czas pary­skiej edy­cji TOMMYNOW. Zen­daya, któ­ra wystę­po­wa­ła w takich kino­wych hitach jak „Spi­der-Man: Home­co­ming” oraz „Król Roz­ryw­ki”, wno­si do kla­sycz­nej este­ty­ki mar­ki swój nie­po­wta­rzal­ny i pew­ny sie­bie styl.

Na fali sprze­da­żo­we­go suk­ce­su pierw­szych poka­zów TOMMYNOW, stra­te­gia See Now, Buy Now” mar­ki Tommy’ego Hil­fi­ge­ra jest kon­ty­nu­owa­na. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne na wybie­gu pro­jek­ty będą moż­li­we do kupie­nia na żywo przez zin­te­gro­wa­ny sys­tem kana­łów zaku­po­wych w ponad 70 kra­jach, w tym w skle­pach TOMMY HILFIGER, onli­ne na tom­my.com i na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych mar­ki, a tak­że u wybra­nych part­ne­rów hurtowych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER PRZEDSTAWIŁ W PARYŻU POKAZ „SEE NOW, BUY NOW” TOMMYNOW WIOSNA 2019

Z oka­zji pre­mie­ry spe­cjal­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej sty­lem lat 70. i legen­dar­ną „bitwą” pro­jek­tan­tów w Wer­sa­lu, Tom­my Hil­fi­ger wybrał się do Pary­ża z ame­ry­kań­ską aktor­ką i glo­bal­ną­am­ba­sa­dor­ką jego mar­ki – Zen­dayą. Pokaz spe­cjal­nej kolek­cji Tom­my­XZen­daya był…
Więcej