TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tommy Hilfiger zabiera swoją eksperymentalną kolekcję TOMMYNOW na Paryski Tydzień Mody. Według koncepcji „See Now, Buy Now”, prezentowane projekty będą dostępne w sprzedaży już podczas wydarzenia. Na pokazie przedstawiona zostanie debiutująca kolekcja TommyXZendaya, stworzona we współpracy z globalną ambasadorką, Zendayą.

Zendaya and Tommy Hilfiger, TOMMYNOW, TommyXZendaya

AMSTERDAM, HOLANDIA (9 stycz­nia 2019 r.) – mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, wła­sność fir­my PVH Corp. zapo­wia­da eks­pe­ry­men­tal­ny pokaz TOMMYNOW na wio­snę 2019. Wyda­rze­nie to, po raz pierw­szy na tygo­dniu mody w Pary­żu, odbę­dzie się w sobo­tę 2 mar­ca 2019 r. i zapew­ni wyjąt­ko­we wra­że­nia odbior­com z całe­go świa­ta. Cha­rak­te­ry­stycz­ny dla mar­ki Tom­my Hil­fi­ger model „See Now, Buy Now” nie­ustan­nie się roz­wi­ja: tym razem połą­czy tre­ści mul­ti­me­dial­ne z rela­cją na żywo. Zapew­ni wyjąt­ko­wą opra­wę kolek­cji zarów­no onli­ne, jak i na miej­scu. Pary­ska edy­cja TOMMYNOW jest kolej­ną odsło­ną tej plat­for­my w glo­bal­nych sto­li­cach mody – po Szan­gha­ju (jesień 2018), Medio­la­nie (wio­sna 2018), Lon­dy­nie (jesień 2017), Los Ange­les (wio­sna 2017)
 i debiu­cie w Nowym Jor­ku na jesień 2016. 

tommynow, tommynow shanghai

TOMMYNOW w Shan­ghai (jesień 2018)

Plat­for­ma TOMMYNOW sta­ła się waż­ną czę­ścią naszej mar­ki, któ­ra pozwa­la całe­mu świa­tu doświad­czyć cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla nas opty­mi­zmu, ener­gii i otwar­to­ści,” mówi Tom­my Hil­fi­ger. „Nie ma lep­sze­go miej­sca na pre­mie­rę pierw­szej kolek­cji Tom­my­XZen­daya niż Paryż. Nowo­cze­sny pokaz typu See Now, Buy Now połą­czy ame­ry­kań­skie dzie­dzic­two, pew­ność sie­bie Zen­dayi oraz malow­ni­cze prze­strze­nie Pary­ża w jed­no nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cie”.

Pierw­sza kolek­cja kap­su­ło­wa Tom­my­XZen­daya na wio­snę 2019, zapro­jek­to­wa­na wspól­nie przez Tommy’ego Hil­fi­ge­ra i ame­ry­kań­ską aktor­kę i glo­bal­ną amba­sa­dor­kę mar­ki Zen­dayę, będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę wła­śnie pod­czas pary­skiej edy­cji TOMMYNOW. Zen­daya, któ­ra wystę­po­wa­ła w takich kino­wych hitach jak „Spi­der-Man: Home­co­ming” oraz „Król Roz­ryw­ki”, wno­si do kla­sycz­nej este­ty­ki mar­ki swój nie­po­wta­rzal­ny i pew­ny sie­bie styl.

Na fali sprze­da­żo­we­go suk­ce­su pierw­szych poka­zów TOMMYNOW, stra­te­gia See Now, Buy Now” mar­ki Tommy’ego Hil­fi­ge­ra jest kon­ty­nu­owa­na. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne na wybie­gu pro­jek­ty będą moż­li­we do kupie­nia na żywo przez zin­te­gro­wa­ny sys­tem kana­łów zaku­po­wych w ponad 70 kra­jach, w tym w skle­pach TOMMY HILFIGER, onli­ne na tom­my.com i na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych mar­ki, a tak­że u wybra­nych part­ne­rów hur­to­wych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy