ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tom­my Hil­fi­ger zabie­ra swo­ją eks­pe­ry­men­tal­ną kolek­cję TOMMYNOW na Pary­ski Tydzień Mody. Według kon­cep­cji „See Now, Buy Now”, pre­zen­to­wa­ne pro­jek­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży już pod­czas wyda­rze­nia. Na poka­zie przed­sta­wio­na zosta­nie debiu­tu­ją­ca kolek­cja Tom­my­XZen­daya, stwo­rzo­na we współ­pra­cy z…

Więcej