ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER PRZEDSTAWIŁ W PARYŻU POKAZ „SEE NOW, BUY NOW” TOMMYNOW WIOSNA 2019

Z okazji premiery specjalnej kolekcji inspirowanej stylem lat 70. i legendarną „bitwą” projektantów w Wersalu, Tommy Hilfiger wybrał się do Paryża z amerykańską aktorką i globalnąambasadorką jego marki – Zendayą.

Pokaz specjalnej kolekcji TommyXZendaya był wielkim świętem ogólnodostępnej mody: sylwetki z wybiegu można było kupić już podczas wydarzenia, dzięki platformom sprzedażowym w 70 krajach.

Mar­ka TOMMY HILFIGER, wła­sność fir­my PVH Corp. – zapre­zen­to­wa­ła w Pary­żu wyjąt­ko­wy pokaz TOMMYNOW Wio­sna 2019: pre­mie­rę kolek­cji Tom­my­XZen­daya. Wyda­rze­nie było cele­bra­cją sty­lu ikon popkul­tu­ry lat 70., a jego­in­spi­ra­cją – model­ki, któ­re wystą­pi­ły w legen­dar­nej „bitwie” ame­ry­kań­skich i fran­cu­skich­pro­jek­tan­tów w Wer­sa­lu w 1973 r.

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

Pokaz nowej kolek­cji TOMMYNOW na wio­snę 2019 jest kolej­nym pro­jek­tem, któ­ry przy­bli­ża otwar­tość i opty­mizm Tommy’ego Hil­fi­ge­ra fanom jego mar­ki na całym świe­cie. Wyjąt­ko­wa seria poka­zów mody od jesie­ni 2016 r. podró­żu­je od Ame­ry­ki przez Euro­pę po Azję, by spo­ty­kać się z miło­śni­ka­mi mar­ki TOMMY HILFIGER dooko­ła świa­ta. Naj­now­szy pokaz „TOMMYNOW Pre­sent­sTom­my­XZen­daya” odbył się w sobo­tę, 2 mar­ca 2019 r. o 21:00 w Pary­żu. Pod­czas wyda­rze­niaw Théâtre des Champs-Ély­sées pre­mie­rę mia­ła kolek­cja Tom­my­XZen­daya Wio­sna 2019. Była to tak­że kolej­na odsło­na wyjąt­ko­we­go dla Hil­fi­ge­ra poka­zu typu „See Now, Buy Now”: pre­zen­to­wa­ne­na wybie­gu syl­wet­ki były od razu dostęp­ne do kupie­nia przez sys­tem zin­te­gro­wa­nych kana­łów sprze­da­żo­wych w ponad 70 kra­jach.

KOLEKCJA „AMERICANS IN PARIS”

Pro­jekt TOMMYNOW odwie­dził w tym sezo­nie „Mia­sto Świa­teł”, by zapre­zen­to­wać pierw­sze­efek­ty współ­pra­cy Tommy’ego Hil­fi­ge­ra i Zen­dayi – glo­bal­nej amba­sa­dor­ki jego mar­ki. Inspi­ra­cją poka­zu była histo­rycz­na „Bitwa o Wer­sal” z 1973 r. – nie­sa­mo­wi­ty pokaz, w któ­rym pro­jek­tan­ci mody star­li się ze sobą na kolek­cje, a nowe poko­le­nie super­mo­de­lek wpro­wa­dzi­ło ame­ry­kań­ski­styl na euro­pej­skie wybie­gi.

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

Głów­nym moty­wem opty­mi­stycz­nej kolek­cji Tom­my­XZen­daya Wio­sna 2019 są ręcz­nie malo­wa­ne wzo­ry inspi­ro­wa­ne zna­ka­mi zodia­ków. Połą­czo­no je z pre­cy­zyj­nie skro­jo­ny­mi gar­ni­tu­ra­mi, któ­re są ener­gicz­ną wer­sją męskie­go kra­wiec­twa. Dzia­ni­ny i sukien­ki doda­ją pew­no­ści sie­bie, aluk­su­so­we skó­ry i sek­sow­ny dżins pozwa­la­ją kobie­co­ści grać pierw­sze skrzyp­ce.

Wio­sna 2019 będzie cza­sem opty­mi­zmu i siły współ­cze­snych kobiet. Przy­go­to­wa­na dla nich kolek­cja skła­da hołd iko­nom lat 70. To wła­śnie duch wol­no­ści tej epo­ki zain­spi­ro­wał Tommy’egoHilfigera do otwar­cia People’s Pla­ce – pierw­sze­go skle­pu pro­jek­tan­ta.

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

CASTING

Aby oży­wić inspi­ra­cję „Bitwą o Wer­sal”, do udzia­łu w wyda­rze­niu zapro­szo­no legen­dar­ne­su­per­mo­del­ki, któ­re od ponad czte­rech dekad rewo­lu­cjo­ni­zu­ją świat mody.

Pokaz zamknę­ła słyn­na muza, kró­lo­wa disco, iko­na pary­skiej sce­ny klu­bo­wej oraz sym­bol popu lat 80. –Gra­ce Jones. Dołą­czy­ła do niej Pat Cle­ve­land, pierw­sza ciem­no­skó­ra super­mo­del­ka świa­ta, któ­ra wystą­pi­ła w słyn­nej „Bitwie o Wer­sal” w 1973 roku, Bever­ly John­son – pierw­sza Afro­ame­ry­kan­ka na okład­ce ame­ry­kań­skie­go Vogue, a tak­że aktor­ka i model­ka z ponad 250 okład­ka­mi na kon­cie – Bever­ly Peele. Pierw­sza Afro­ame­ry­kan­ka, któ­ra pod­pi­sa­ła kon­trakt z fir­mą kosme­tycz­ną Revlon, Vero­ni­ca Webb, tak­że pod­bi­ła wybieg z inny­mi super­mo­del­ka­mi lat 90.:Debrą Shaw i Chry­stèle Saint Louis Augu­stin, a tak­że gwiaz­dą okład­ki Vogue – Bran­di Quino­nes.

Naj­bar­dziej legen­dar­ne super­mo­del­ki spo­tka­ły się na wybie­gu ze zna­ny­mi na całym świe­cie twa­rza­mi współ­cze­snej mody: Jour­dan Dunn i Win­nie Har­low, któ­re uczest­ni­czą w poka­zach ikam­pa­niach Tommy’ego Hil­fi­ge­ra od pra­wie dzie­się­ciu lat. Wybieg TOMMYNOW gościł tak­że­przed­sta­wi­ciel­ki naj­now­szej fali mode­lin­gu: w tym Ani­tę Mar­shall, Tha­is Bor­ges i Caris­sę Pink­ston.

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMYNOW PRESENTS TOMMYXZENDAYA

Zapro­sze­nie na wyjąt­ko­we modo­we wyda­rze­nie otrzy­ma­ło ponad 1350 gości: dzien­ni­ka­rze, kup­cy, influ­en­ce­rzy i pary­scy klien­ci. Po wej­ściu do Théâtre des Champs-Ély­sées mogli prze­nieść się w cza­sie do lat 70. i poczuć jak na retro dys­ko­te­ce, dzię­ki auto­ma­tom do takich gier jak Pac-Man i Spa­ce Inva­ders. W wyjąt­ko­wym pop-up sto­re mie­li tak­że szan­sę kupić inspi­ro­wa­ne zna­ka­mi­zo­dia­ku pro­duk­ty z kolek­cji Tom­my­XZen­daya jako pierw­si. Klu­bo­wa muzy­ka w sty­lu lat 70. pro­wa­dzi­ła gości do głów­nej sali, gdzie ponad 70 tan­ce­rzy na rol­kach prze­ję­ło dys­ko­te­ko­wy­wy­bieg i zapre­zen­to­wa­ło występ roz­po­czy­na­ją­cy show. Następ­nie sce­nę prze­ję­ły super­mo­del­ki, któ­re prze­nio­sły publicz­ność w świat kolek­cji Tom­my­XZen­daya.

WYJĄTKOWA WSPÓŁPRACA

Tom­my Hil­fi­ger nie­ustan­nie pra­cu­je z twór­ca­mi kre­atyw­nych inno­wa­cji, aby zapew­nić wyjąt­ko­we wra­że­nia fanom jego mar­ki. W tym sezo­nie, pro­jek­tant zapro­sił do współ­pra­cy Unfold – apli­ka­cję mobil­ną, któ­ra pozwa­la użyt­kow­ni­kom opo­wia­dać swo­je histo­rie za pomo­cą wyjąt­ko­wych sza­blo­nów i narzę­dzi tek­sto­wych. Od 27 lute­go w Unfold dostęp­ne jest 15 sza­blo­nów TOMMY HILFIGER, któ­re pozwa­la­ją fanom mar­ki na całym świe­cie wzbo­ga­cać swo­je posty o ducha ame­ry­kań­skiej mar­ki. Aby uczcić tę współ­pra­cę, twór­cy Unfold – Alfon­so Cobo i Andy McCu­ne – prze­ję­li Insta­gram Sto­ries TOMMY HILFIGER i na żywo rela­cjo­no­wa­li wyda­rze­nia od kulis popierw­szy rząd.

Apli­ka­cja mobil­na TOMMYNOW SNAP w dal­szym cią­gu wyko­rzy­stu­je roz­po­zna­wa­nie obra­zu 2D i 3D. Umoż­li­wia ono foto­gra­fo­wa­nie mode­lek na wybie­gu, pro­duk­tów w skle­pie, reklam czy sesji zdję­cio­wych, aby bły­ska­wicz­nie kupo­wać pre­zen­to­wa­ne pro­duk­ty na tommy.com. Apli­ka­cja jest zapro­sze­niem do wir­tu­al­ne­go świa­ta mar­ki TOMMY HILFIGER w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – umoż­li­wia tak­że dzie­le­nie się na Snap­cha­cie ulu­bio­ny­mi syl­wet­ka­mi z kolek­cji Tom­my­XZen­day­aWio­sna 2019. Sek­cja VIP w apli­ka­cji zawie­ra tak­że nowe sty­li­za­cje z kam­pa­nii, mate­ria­ły wide­ooraz rela­cję z poka­zu TOMMYNOW.

PIERWSZY RZĄD

W publicz­no­ści poka­zu zasia­dła rodzi­na Tommy’ego Hil­fi­ge­ra: żona Dee Hil­fi­ger, cór­ka Ally ibra­ta­ni­ca Audrey. Obec­ny był tak­że bry­tyj­ski kie­row­ca For­mu­ły 1 i amba­sa­dor mar­ki Lewis Hamil­ton, a tak­że Mag­gie Jiang, Cha­ny­eol Park, Yara Sha­hi­di, Cari­ne Roit­feld, La La Antho­ny, Tyra Banks, Heron Pre­ston, Bethann Har­di­son, Kol­lin Car­ter, Sabri­na Dhow­re, Oli­via Paler­mo, Johan­nes Huebl, Asia Jack­son, Janel­le Monáe, Gigi Hadid, Lucas Jag­ger, Emma Thynn Visco­un­tess Wey­mo­uth, Thy­la­ne Blon­de­au, Tina Kuna­key, Char­lot­te Le Bon, Bene­det­ta Por­ca­ro­li, Bebe Vio i Sve­va Alvi­ti.

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

TOMMY HILFIGER SS19 PARIS FASHION WEEK

#TOMMYNOW #TommyXZendaya #TommyHilfiger

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tom­my Hil­fi­ger zabie­ra swo­ją eks­pe­ry­men­tal­ną kolek­cję TOMMYNOW na Pary­ski Tydzień Mody. Według kon­cep­cji „See Now, Buy Now”, pre­zen­to­wa­ne pro­jek­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży już pod­czas wyda­rze­nia. Na poka­zie przed­sta­wio­na zosta­nie debiu­tu­ją­ca kolek­cja Tom­my­XZen­daya, stwo­rzo­na we współ­pra­cy z…
Więcej