Moda XX wieku

Moda prze­mi­ja, styl pozo­sta­je. Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: pinterest.com, thefashionfoot.com Na prze­strze­ni XX wie­ku rewo­lu­cja w modzie nastę­po­wa­ła śred­nio co 10 lat. Poja­wi­li się  pro­jek­tan­ci, któ­rzy mimo swo­jej…

WYSTAWA ‘YSL: STYLE IS ETERNAL’

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: elin-kling.com Yves Saint Lau­rent to jeden z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych pro­jek­tan­tów wszech­cza­sów, któ­re­go twór­czość wciąż wzbu­dza ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie. Od 1957 roku, gdy w wie­ku…

Zoom on: Yves Saint Laurent

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: pinterest.com, elle.com, huffingtonpost.fr Yves Saint Lau­rent był jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­jek­tan­tów mody, któ­ry w 1960 roku zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał modę i od tam­tej pory nie pozwo­lił…

SAINT LAURENT Wiosna – lato 2015 Ready – to –wear

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: style.com Zapro­sze­nie na modo­we show domu mody Saint Lau­rent przy­po­mi­na­ło czar­ną książ­kę, w któ­rej zna­la­zły się repli­ki obra­zów ame­ry­kań­skie­go arty­sty Rober­ta…

HAPPY BIRTHDAY, YSL!

Z oka­zji uro­dzin wiel­kie­go pro­jek­tan­ta – jego naj­lep­sze powie­dze­nia. Tekst: Vers-24 Zdję­cia: style.com Naj­pięk­niej­szym maki­ja­żem kobie­ty jest jej pasja. Spód­ni­ca mak­si jest to pró­ba ponow­ne­go uczy­nie­nia…

Ekranizacja życia Yves Saint Laurent w reżyserii Jalila Lesperta

To przede wszyst­kim opo­wieść o buj­nym życiu uczu­cio­wym trud­ne­go czło­wie­ka, dopie­ro póź­niej o hip­no­ty­zu­ją­cych kre­acjach spod ręki geniu­sza. Obok rewo­lu­cji w modzie lat 60. i 70. może­my obser­wo­wać por­tret bohe­my arty­stycz­nej tam­tych cza­sów, m.in. Kar­la Lager­fel­da, któ­ry –jak się oka­zu­je- mozol­nie pra­co­wał nad swo­im wize­run­kiem docho­dząc do wyczu­cia sma­ku pre­zen­to­wa­ne­go dziś.

5 cytatów mężczyzn, którzy zmienili oblicze mody

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: blog.mohito.pl, companymanvintage.com, amoristofficiel.com, artwingny.wordpress.com Rachel Zoe uwa­ża, że styl jest spo­so­bem, na wyra­że­nie tego, kim jesteś, bez koniecz­no­ści mówienia.Linda Evan­ge­li­sta mia­ła z Chri­sty…