Uroda

DROGA DO WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU Z RITUALS COSMETICS

Nie­co ponad dwa lata temu, Ritu­als Cosme­tics wpro­wa­dził do sprze­da­ży The Ritu­al of Jing – kolek­cję zbu­do­wa­ną z dwóch kate­go­rii pro­duk­to­wych – Relax i Sle­ep. Wpro­wa­dze­nie ich jako sta­ły ele­ment codzien­nej pie­lę­gna­cji pomo­że zre­lak­so­wać się,…

Więcej