UrodaVers24 favoritesWłosy

Odbudowa i regeneracja włosów z Joico K‑Pak

Zmagasz się z osłabionymi i zniszczonymi włosami, które potrzebują natychmiastowej regeneracji, szczególnie po lecie? Jak podkreśla fryzjerka Ewelina Wilk z salonu Creative Hair w Warszawie, słońce, słona  woda czy silny wiatr mogą powodować zauważalne zniszczenia, ale na szczęście  początek jesieni to idealny moment, by pomyśleć o intensywnej  regeneracji włosów zniszczonych po lecie. Seria K‑Pak marki Joico to ratunek zawierający najwyższą koncentrację formuł: Bio-Advanced Peptide Complex™ i Hair Protection System™. Dzięki temu  ożywia, odbudowuje i chroni, znacznie poprawiając jakość, wygląd i kondycję zniszczonych włosów. 

 

Rekonstrukcja włosów Joico K- Pak

Rekon­struk­cja wło­sów Joico K- Pak

Dzię­ki zabie­go­wi Rekon­struk­cji Wło­sów Joico K- Pak już w zale­d­wie 2 kro­kach popra­wisz kon­dy­cję wło­sów. To 4‑etapowy zabieg wyko­ny­wa­ny w naj­lep­szych salo­nach fry­zjer­skich zapew­ni gład­kość i pięk­ny połysk. To odpo­wiedź na znisz­czo­ne, puszą­ce się i łamią­ce wło­sy z małą podat­no­ścią na ukła­da­nie. Wyjąt­ko­wa kura­cja odbu­do­wu­ją­ca wło­sy zło­żo­na z 4 eta­pów pozwa­la uzy­skać nie tyl­ko jedwa­bi­stą gład­kość, ale peł­ną odbu­do­wę oraz połysk i pięk­ny (a co naj­waż­niej­sze – zdro­wy) wygląd. Dzię­ki dużej zawar­to­ści dro­go­cen­nych skład­ni­ków pocho­dze­nia roślin­ne­go, m.in. eks­trak­tu z alo­esu, masła Shea, olej­ku sza­fra­no­wy, wło­sy sta­ją się odpo­wied­nio odży­wio­ne i nawil­żo­ne. Spe­cjal­nie opra­co­wa­ne przez eks­per­tów tech­no­lo­gie pozwa­la­ją osią­gnąć efek­ty takie jak inte­gral­ność struk­tu­ry czy odbu­do­wa wło­sów na pozio­mie komór­ko­wym. 

Dzię­ki tech­no­lo­giom: Bio-Advan­ced Pep­ti­de pozwa­la­ją­cej na rege­ne­ra­cję prze­rwa­nych łań­cu­chów pep­ty­do­wych (biał­ko­wych) i zesta­wu 19 ami­no­kwa­sów Quadra­mi­neR Com­plex dobra­nych tak, by jak naj­bar­dziej przy­po­mi­nać natu­ral­ną kera­ty­nę ludz­kich wło­sów, Zabieg Rekon­struk­cji Joico K‑Pak sta­je się nie­sa­mo­wi­tym zesta­wem jedy­nie czte­rech, pra­cu­ją­cych ze sobą w syner­gii pro­duk­tów gwa­ran­tu­ją­cych naj­lep­sze rezul­ta­ty, a więc odbu­do­wę i wzmoc­nie­nie znisz­czo­nych, osła­bio­nych wło­sów, a tak­że ich nawil­że­nie i nada­nie połysku…

Odbudowa i regeneracja włosów z Joico K‑Pak.”

Etap 1 to oczysz­cza­nie, pod­czas któ­re­go sku­tecz­nie usu­wa wszel­kie mikro­za­nie­czysz­cze­nia, a wło­sy sta­ją się per­fek­cyj­nie świeże.

Etap 2 to wygła­dze­nie, gdzie dokład­nie wyrów­ny­wa­na jest powierzch­nia, a wło­sy sta­ją się ide­al­nie gład­kie i miękkie.

Etap 3 to rekon­struk­cja, dzię­ki któ­rej inten­syw­nie odbu­do­wu­je i napra­wia struk­tu­rę, a wło­sy sta­ją się ela­stycz­ne i sprężyste.

Etap 4 to nawil­że­nie, któ­re nada­je ela­stycz­ność. Wło­sy sta­ją się lśnią­ce i podat­ne na układanie.

Zabieg jest przy­jem­ny i odprę­ża­ją­cy, tak­że dzię­ki pięk­ne­mu zapa­cho­wi utrzy­mu­ją­cy­mi się na wło­sach jesz­cze dłu­go po nim. Trwa jedy­nie ok. 30 minut i poprze­dzo­ny jest ana­li­zą wło­sów. Fry­zjer – sty­li­sta dobie­ra moc zabie­gu odpo­wied­nio do sta­nu wło­sów, apli­ku­jąc na wło­sy poszcze­gól­ne pro­duk­ty. Zabieg Rekon­struk­cji K‑Pak jest sku­tecz­ną meto­dą odbu­do­wy i sca­le­nia  zerwa­nych łań­cu­chów pep­ty­do­wych, któ­re sta­no­wią struk­tu­rę wło­sów. Dzię­ki poły­sko­wi, jedwa­bi­stej gład­ko­ści i wyra­zi­ste­mu kolo­ro­wi, wło­sy są jak nowe, a ich ochro­na utrzy­mu­je się przez kil­ka tygo­dni. 

Joico K-Pak szampon, odżywka i maska - Intense Hydrator.

Joico K‑Pak szam­pon, Joico K‑Pak odżyw­ka i Joico K‑Pak maska – Inten­se Hydrator

Dzię­ki spe­cjal­nym  tech­no­lo­giom uzu­peł­nia­nia czą­ste­czek kera­ty­ny, wło­sy natych­miast  sta­ją się odży­wio­ne, mięk­kie, lśnią­ce i nawil­żo­ne. Fry­zjer­ka z salo­nu Cre­ati­ve Hair – Ewe­li­na Wilk dla pod­trzy­ma­nia efek­tu zabie­gu pole­ca uzu­peł­nia­ją­cą pie­lę­gna­cję w domu w posta­ci pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji domo­wej z boga­tej serii Joico K‑Pak – wystar­czy Ci tyl­ko szam­pon, odżyw­ka oraz maska.

Salon Fry­zjer­ski Cre­ati­ve Hair
ul. Zgo­da 13
00–012 Warszawa
Tel. 516 719 526

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kupuj świadomie w trosce o swoją skórę i włosy - podróbki kosmetyków

Każ­da nasza decy­zja, któ­rą podej­mu­je­my jako kon­su­men­ci, ma real­ny wpływ na daną mar­kę.  Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że popyt gene­ru­je podaż. W ostat­nim cza­sie na ryn­ku poja­wia się mnó­stwo pod­ró­bek kosme­ty­ków, a zain­te­re­so­wa­nie nimi…
Więcej