Produkty do pielęgnacji, które warto kupić na Black Friday – lista Indii 

Za kil­ka dni ostat­ni pią­tek mie­sią­ca, a to ozna­cza mnó­stwo dobrych oka­zji aby kupić to, cze­go tak napraw­dę potrze­bu­je­my –  Black Fri­day  to nie lada…

Olejki OIO LAB

Z połą­cze­nia zaawan­so­wa­nych skład­ni­ków, wie­dzy nauko­wej i tra­dy­cyj­nej mądro­ści rytu­ałów powsta­ła nowa pol­ska mar­ka pie­lę­gna­cyj­na. „Beau­ty from real plants. Made in Poland with kind­ness” –…