NewsroomUroda

Olejki OIO LAB

Z połą­cze­nia zaawan­so­wa­nych skład­ni­ków, wie­dzy nauko­wej i tra­dy­cyj­nej mądro­ści rytu­ałów powsta­ła nowa pol­ska mar­ka pie­lę­gna­cyj­na. „Beau­ty from real plants. Made in Poland with kind­ness” – bota­nicz­ne kura­cje Oio Lab debiu­tu­ją na ryn­ku. W skła­dzie znaj­du­ją się…

Więcej