PolecaneUrodaVers24 favorites

Najlepsze kremy pod oczy

Cie­nie, prze­bar­wie­nia, opuch­nię­cia – skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka, wraż­li­wa i szcze­gól­nie nara­żo­na na wszel­kie szko­dli­we dzia­ła­nia zewnętrz­ne, a ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su czy  stre­su zauwa­żal­ne są w tych deli­kat­nych oko­li­cach o wie­le wcze­śniej. Jej…

Więcej