Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Make me Bio

Make Me Bio to prawdziwa perełka wśród rodzimych marek produkujących naturalne kosmetyki pielęgnacyjne. To produkty otrzymywane jedynie ze składników pochodzenia naturalnego, w ich składzie znajdziemy przede wszystkim czyste ekstrakty roślinne, ziołowe i olejki eteryczne. Dzięki temu są idealne dla wszystkich rodzajów skóry. W ofercie znajdują się kremy, kosmetyki do włosów i pielęgnacji ciała. Oprócz skuteczności w działaniu, ich dodatkowym atutem są piękne opakowania o wysokiej jakości, co sprawia, że świetnie nadają się na świąteczny prezent. Make Me Bio czerpie z natury to, co najlepsze, macie więc pewność, że wszyscy fani kosmetycznych nowinek będą zachwyceni!

kosmetyki Make me Bio

kosmetyki Make me Bio, szampon, balsam do ust

Make me bio swo­je pro­duk­ty przed­sta­wia tak:

Mimo ogrom­nych osią­gnięć nauki, wie­lo­let­nich badań labo­ra­to­ryj­nych i kosme­tycz­nych eks­pe­ry­men­tów to jed­nak naj­więk­sze bogac­two skład­ni­ków wciąż ofe­ru­je nam natu­ra. Bez­piecz­ne dla skó­ry i sku­tecz­ne w dzia­ła­niu, to naj­waż­niej­sze wła­ści­wo­ści natu­ral­nych kosme­ty­ków, któ­re są szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy. Pięk­na cera to prze­cież wizy­tów­ka każ­dej kobie­ty!

Nie­za­leż­nie od typu cery, pro­ble­mów skór­nych czy wie­ku natu­ral­ne skład­ni­ki sta­no­wią odpo­wiedź na wszyst­kie pyta­nia zwią­za­ne z codzien­ną pie­lę­gna­cją. Są one pod­sta­wą zdro­wej, odpo­wied­nio nawil­żo­nej i pięk­nej skó­ry. Warun­kiem utrzy­ma­nia cery w dobrej kon­dy­cji jest jed­nak odpo­wied­ni dobór i skom­po­no­wa­nie tych skład­ni­ków. Takie wła­śnie uni­kal­ne i har­mo­nij­ne połą­cze­nia zna­leźć moż­na w szkla­nych sło­icz­kach z ety­kie­tą Make me BIO.

Te ape­tycz­ne kre­my, któ­rych skład jest do tego stop­nia natu­ral­ny, że nawet zje­dze­nie ich nie wpły­nę­ło­by nega­tyw­nie na zdro­wie, są tak­że w peł­ni bez­piecz­ne dla skó­ry. A przy tym sku­tecz­nie nawil­ża­ją, pobu­dza­ją pro­ce­sy odno­wy skó­ry, a tak­że chro­nią ją przed nega­tyw­nym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych.

kosmetyki Make me Bio,

Gar­den Roses – nawil­ża­ją­cy krem dla skó­ry suchej i wraż­li­wej. Wyjąt­ko­wy krem inten­syw­nie nawil­ża­ją­cy do codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry. Sta­ran­nie wybra­ne natu­ral­ne olej­ki z całe­go świa­ta sku­tecz­nie nawil­żą i odży­wią suchą i wraż­li­wą skó­rę: olej z orze­chów maca­da­mia z Austra­lii jest jed­nym z naj­lep­szych ole­jów rege­ne­ru­ją­cych skó­rę, masło man­go z Indii ma wła­ści­wo­ści zmięk­cza­ją­ce i odbu­do­wu­je naskó­rek, olej ze słod­kich mig­da­łów tło­czo­ny na zim­no z Euro­py i ole­jek jojo­ba z Ame­ry­ki dosko­na­le nawil­ża­ją i chro­nią skó­rę. Nato­miast roża i woda z kwia­tu gera­nium uko­ją i odświe­żą Two­ją skó­rę. Lek­ka kon­sy­sten­cja i róża­ny zapach spra­wią, że poko­chasz codzien­ną pie­lę­gna­cję!

Oran­ge ener­gy – nawil­ża­ją­cy krem dla skó­ry nor­mal­nej i wraż­li­wej. Dosko­na­ły krem opra­co­wa­ny na bazie wody z kwia­tu poma­rań­czy, któ­ra z łatwo­ścią prze­ni­ka w głąb komó­rek skó­ry, przy­wra­ca­jąc jej rów­no­wa­gę. Dzia­ła lek­ko ścią­ga­ją­co, roz­ja­śnia i toni­zu­je skó­rę. Orzeź­wia­ją­cy zapach kwia­tu poma­rań­czy dzia­ła sty­mu­lu­ją­co na umysł. Olej­ki z mig­da­łów, jojo­ba i shea dosko­na­le nawil­ża­ją, odży­wia­ją i chro­nią skó­rę nie pozo­sta­wia­jąc uczu­cia ocię­ża­ło­ści. Wyciąg z rumian­ku doda­je uspo­ka­ja­ją­co- łago­dzą­ce funk­cje. Ten aksa­mit­ny krem jest ide­al­nym wybo­rem na świe­żą daw­kę ener­gii każ­de­go dnia!

Almond Scrub – deli­kat­ny peeling do twa­rzy. 100% natu­ral­ny peeling do twa­rzy ze słod­kich mig­da­łów i pestek sło­necz­ni­ka to dosko­na­ły pro­dukt do cery suchej i wraż­li­wej. Ma wła­ści­wo­ści ście­ra­ją­ce jed­no­cze­śnie pozo­sta­wia cerę mięk­ką i nawil­żo­ną. Co waż­ne, słod­kie mig­da­ły mają tak­że wła­ści­wo­ści łago­dzą­ce podraż­nie­nia i wzmac­nia­ją­ce odpor­ność skó­ry. Biał­ka i kwa­sy tłusz­czo­we zawar­te w orze­chach odży­wia­ją i chro­nią skó­rę. Doda­tek cyna­mo­nu pobu­dza krą­że­nie krwi a dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom anty­bak­te­ryj­nym jest też dosko­na­łym natu­ral­nym środ­kiem do wal­ki z trą­dzi­kiem.

szampon make me bio

Szam­pon do wło­sów suchych i znisz­czo­nych. Deli­kat­ny szam­pon, zawie­ra­ją­cy skład­ni­ki pocho­dze­nia roślin­ne­go, któ­ry oczysz­cza wło­sy bez wysu­sza­nia ich. Olej jojo­ba poma­ga regu­lo­wać rów­no­wa­gę tłusz­czo­wą, a tak­że odży­wia wło­sy i suchą skó­rę gło­wy. Jarzę­bi­na ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce i zawie­ra wita­mi­nę C, któ­ra jest waż­na pod­czas pie­lę­gna­cji wło­sów suchych i znisz­czo­nych. Eks­trakt z dzi­kiej róży ma dobro­czyn­ne kwa­sy tłusz­czo­we, wita­mi­ny i mine­ra­ły, któ­re dosko­na­le odży­wia­ją wło­sy. Kwia­ty lipy i rumian­ku łago­dzą podraż­nie­nia na skó­rze gło­wy i nada­ją wło­som połysk i  ela­stycz­ność. Łopian wzmac­nia korze­nie wło­sów a tata­rak zwy­czaj­ny sty­mu­lu­je ich wzrost. Wszyst­kie te sta­ran­nie wybra­ne rośli­ny poma­ga­ją zacho­wać czy­ste i zdro­we wło­sy cały dzień!

pomadka ochronna do ust Make me bio

Soft lips – pomad­ka ochron­na do ust. Ta pomad­ka to cudow­na kom­bi­na­cja olej­ków, któ­ra nawil­ży i ochro­ni każ­de usta. Olej­ki shea, man­go i z orze­chów maca­da­mia głę­bo­ko odży­wia­ją usta. Olej rycy­no­wy i masło kaka­owe chro­nią przed wia­trem i wodą. Nato­miast miód zapew­ni sło­dycz, któ­ra jest wyso­ko cenio­na przez naj­młod­szych i nie tyl­ko. Dodat­ko­wo ma świet­ne wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce.

Swe­et honey – pomad­ka ochron­na do ust. Nie­któ­re źró­dła poda­ją, że sta­ty­stycz­nie kobie­ta zja­da oko­ło 2–3kg poma­dek czy szmi­nek w cią­gu całe­go życia. Nic strasz­ne­go jeśli mówi­my o pro­duk­tach Make Me Bio, któ­re zawie­ra­ją wyłącz­nie natu­ral­ne skład­ni­ki. Swe­et Honey odży­wia usta dzię­ki zawar­to­ści mio­du. Nato­miast ole­jek jojo­ba i ole­jek rycy­no­wy zmięk­cza­ją i ochro­nią Two­je usta, nada­jąc im blask.

nawilżający krem dla skóry normalnej i wrażliwej. 

VERS-24 POLECA MAKE ME BIO!

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
makemebio.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…
Więcej
NewsroomUroda

PROVOKE - kosmetyki do makijażu od Dr Irena Eris

Mar­ka Dr Ire­na Eris, eks­pert w pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła, wcho­dzi w nowy wymiar pod­kre­śla­nia kobie­ce­go pięk­na. Stwo­rzy­ła wyjąt­ko­wą serię kosme­ty­ków do maki­ja­żu Dr Ire­na Eris PROVOKE
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *