Wywiady

Ahaha.Be. Pasja przede wszystkim.

Roz­ma­wia­ła: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: ahaha.Be Ahaha.Be to pol­ski duet, któ­ry świet­nie odna­lazł się na ryn­ku zagra­nicz­nym. Artyst­ki Anna Zuber i Han­na Ilczy­szyn po pro­stu robią to co lubią i nie roz­pa­tru­ją tego w kate­go­riach biznesu.…

Więcej
Wywiady

Interview: Oktawia Nowacka

O zło­tym meda­lu zdo­by­tym pod­czas Pucha­ru Świa­ta, suk­ce­sach i oba­wach, a tak­że o tym co nosić pod­czas tre­nin­gu, opo­wia­da nam pię­cio­bo­ist­ka Okta­wia Nowacka

Więcej