Moda

Świąteczny GRAND BAZAR/ Modne Targi – 21–22 grudnia (piątek-sobota) 2018 r.

Mamy nie­spo­dzian­kę dla tych, któ­rzy zaku­py świą­tecz­ne zosta­wia­ją na ostat­nią chwi­lę! Spe­cjal­nie dla Was odbę­dą się tar­gi last minu­te, któ­re z tej oka­zji powra­ca­ją do same­go ser­ca War­sza­wy, czy­li Domu Towa­ro­we­go Bra­ci Jabł­kow­skich. 

Świąteczny GRAND BAZAR/ Modne Targi

Na sto­iskach znaj­dzie­cie mar­ki z takich kate­go­rii, jak moda, uro­da, design, książ­ki, rośli­ny, akce­so­ria do domu. To tutaj kupi­cie ory­gi­nal­ne pre­zen­ty lub kre­acje na świą­tecz­ne spo­tka­nia. Poja­wią się rów­nież mar­ki (Cape­ia, Pre­zent z Misją) wspie­ra­ją­ce akcje cha­ry­ta­tyw­ne, któ­re zyski ze sprze­da­ży odda­dzą mię­dzy inny­mi na schro­ni­ska dla zwie­rząt.

Nowo­ścią będzie stre­fa winy­lo­wa, gdzie będzie­cie mogli wybie­rać z kil­ku­set tysię­cy płyt w każ­dym gatun­ku muzycz­nym. 

Szy­ku­je­my też dla Was prze­strzeń warsz­ta­to­wą. To tutaj zdo­bę­dzie­cie nowe umie­jęt­no­ści i wła­sno­ręcz­nie stwo­rzy­cie pre­zen­ty spę­dza­jąc miło czas. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne mię­dzy inny­mi two­rze­nie koke­da­my (Kosmos Zie­le­ni). Na wygłod­nia­łych cze­kać będzie barszcz z uszka­mi, pysz­na piz­za oraz świe­żo parzo­na kawa.

Świą­tecz­ny GRAND BAZAR x Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy

Ul. Brac­ka 25

21 grud­nia, 15:00–20:00

22 grud­nia, 11:00–20:00

Wstęp wol­ny

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Wydarzenia

GRAND BAZAR SALE Modne Targi/ 12 stycznia (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na polo­wa­nie na prze­ce­ny! Stycz­nio­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar pod hasłem SALE powra­ca do prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle, a dokład­nie na par­ter nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewi­ta­li­za­cji.…
Więcej