Wydarzenia

GRAND BAZAR SALE Modne Targi/ 12 stycznia (sobota) 2019 r.

Zapraszamy na polowanie na przeceny! Styczniowa edycja targów Grand Bazar pod hasłem SALE powraca do przestrzeni Elektrowni Powiśle, a dokładnie na parter nowo wybudowanych budynków, sąsiadujących z zabytkowymi obiektami Elektrowni, które są w trakcie rewitalizacji. To bardzo dobrze skomunikowane miejsce, zaledwie kilkanaście metrów od Metra, Centrum Nauki Kopernik oraz wiślanych bulwarów.

GRAND BAZAR SALE Modne Targi, Elektrownia Powiśle

Jak zawsze nie zabrak­nie mło­dych i zdol­nych twór­ców, któ­rzy zapre­zen­tu­ją Wam ubra­nia, dodat­ki, biżu­te­rię, kosme­ty­ki, rośli­ny i dodat­ki do domu. Będą z nami mię­dzy inny­mi Rein­kre­acja, Lc Lucja, Bal­ti­ca Wear, Labo­ra­to­rium Aro­ma­te­ra­pii, czy Liść w szkle. Na sto­iskach znaj­dzie­cie pomy­sły na kar­na­wa­ło­we kre­acje, ale rów­nież mnó­stwo prze­cen. Po raz kolej­ny zago­ści u nas stre­fa vin­ta­ge, któ­rą przej­mą Koty Vin­ta­ge Yard SALE. Dodat­ko­wo szy­ku­je­my też dla Was stre­fę z winy­la­mi, gdzie kil­ku wystaw­ców zapre­zen­tu­je ponad dwa tysią­ce płyt w każ­dym gatun­ku muzycz­nym. Na wygłod­nia­łych cze­kać będzie pysz­na piz­za oraz świe­żo parzo­na kawa. Tar­gi będą odby­wać się w dwóch salach, nie zapo­mnij­cie odwie­dzić wszyst­kich!

GRAND BAZAR x Elek­trow­nia Powi­śle

Ul. Elek­trycz­na 2

12 stycz­nia, 11:00–19:00

Wstęp wol­ny

Fb: https://www.facebook.com/events/352050608964505/

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Świąteczny GRAND BAZAR/ Modne Targi - 21-22 grudnia (piątek-sobota) 2018 r.

Mamy nie­spo­dzian­kę dla tych, któ­rzy zaku­py świą­tecz­ne zosta­wia­ją na ostat­nią chwi­lę! Spe­cjal­nie dla Was odbę­dą się tar­gi last minu­te, któ­re z tej oka­zji powra­ca­ją do same­go ser­ca War­sza­wy, czy­li Domu Towa­ro­we­go Bra­ci Jabł­kow­skich.  Na sto­iskach…
Więcej