Wydarzenia

GRAND BAZAR SALE Modne Targi/ 12 stycznia (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na polo­wa­nie na prze­ce­ny! Stycz­nio­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar pod hasłem SALE powra­ca do prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle, a dokład­nie na par­ter nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewitalizacji.…

Więcej