Styl życia

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Jeżeli nie masz jeszcze pomysłu na świąteczne prezenty, skorzystaj z propozycji Elektrowni Powiśle, zlokalizowanej między ulicami Dobrą, Zajęczą, Leszczyńską i Centrum Nauki Kopernik. Ta wspaniała przestrzeń otwarta w maju br. mieści obecnie ponad sto sklepów, restauracji, barów i kawiarni, przestrzenie eventowe oraz biura. To designerskie połączenie dawnego obiektu przemysłowego z nowoczesną architekturą i wieloma funkcjami doprowadziło do powstania jednego z najciekawszych w Warszawie miejsc spotkań i wizytówek miasta.

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Elek­trow­nia Powi­śle powsta­ła na sku­tek rewi­ta­li­za­cji zabyt­ko­we­go obiek­tu prze­my­sło­we­go z 1904 roku, zaopa­tru­ją­ce­go w ener­gię m.in. Pałac Kul­tu­ry i Nauki. W jej cegla­nych murach znaj­du­je się ponad 100 skle­pów i restau­ra­cji, pręż­nie dzia­ła­ją­cy i mod­ny wśród war­sza­wia­ków Food Hall z autor­ski­mi loka­la­mi gastro­no­micz­ny­mi (a obec­nie ser­wu­ją­cy­mi dania na wynos i w dosta­wie) oraz pierw­sza w Pol­sce stre­fa Beau­ty Hall, w któ­rej moż­na sko­rzy­stać z ponad 300 usług pie­lę­gna­cyj­nych i relak­sa­cyj­nych przez 7 dni w tygo­dniu. Pomię­dzy budyn­ka­mi Elek­trow­ni znaj­du­ją się tak­że trzy pla­ce wyko­rzy­sty­wa­ne do orga­ni­za­cji licz­nych wyda­rzeń, przez cały gru­dzień przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie do tego, aby wpro­wa­dzić wszyst­kich odwie­dza­ją­cych w świą­tecz­ną atmosferę.

Dla wie­lu nas tego­rocz­ne Świę­ta będą zupeł­nie inne, niż dotych­cza­so­we. Dla­te­go tak bar­dzo waż­ne jest, aby w tym świą­tecz­nym, szcze­gól­nym cza­sie zadbać o to, aby mimo wszyst­ko poczuć jego magię. Do tego nie­zbęd­ne będą uro­kli­we miej­sca prze­peł­nio­ne cho­in­ka­mi, świa­teł­ka­mi, ozdo­ba­mi, ilu­mi­na­cja­mi i bomb­ka­mi, w któ­rych panu­je świą­tecz­na atmos­fe­ra – jak ta na pla­cu zewnętrz­nym przed Elek­trow­nią Powi­śle. W tro­sce o zdro­wie swo­je, ale i innych, war­to wcze­śniej zapla­no­wać listę pre­zen­tów oraz zaku­py – wszyst­ko po to, aby nie­po­trzeb­nie nie spę­dzać wie­le cza­su w skle­pach, a bli­skim spra­wić prze­my­śla­ne upo­min­ki. 

W tym roku war­to z wyprze­dze­niem zapla­no­wać nie tyl­ko czas, ale i pre­zen­ty, któ­ry­mi chce­my obda­ro­wać naszych bli­skich, a prze­cież jesz­cze nie­daw­no moż­li­wość zro­bie­nia świą­tecz­nych zaku­pów sta­ła pod zna­kiem zapy­ta­nia. Nie ule­ga więc wąt­pli­wo­ści, że tak waż­ne jest, aby być pew­nym, że pod­czas gru­dnio­wych zaku­pów tra­fi­my do miej­sca, w któ­rym znaj­dzie­my dokład­nie to, cze­go potrze­bu­je­my. Prze­my­śla­ny, wybra­ny z uwa­gą pre­zent to taki, któ­ry ma swój indy­wi­du­al­ny cha­rak­ter i budzi w odbior­cy pozy­tyw­ne emo­cje, a więc potra­fi zasko­czyć, wzru­szyć czy roz­ba­wić. Jesz­cze na dłu­go przed Świę­ta­mi, Elek­trow­nia Powi­śle sta­ran­nie prze­ana­li­zo­wa­ła swo­ją ofer­tę, przed­sta­wia­jąc pomy­sły na wyjąt­ko­we pre­zen­ty na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej. W ich wybór zaan­ga­żo­wa­ły się zna­ne oso­by ze świa­ta mody, popkul­tu­ry i influ­en­ce­rzy, m.in.  podróż­nicz­ka Anna Sku­ra (@whatannawears), pro­jek­tan­ci Paproc­ki & Brzo­zow­ski (@paprockibrzozowski), czy jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i lubia­nych sty­li­stek gwiazd – Jola Cza­ja (@czaja_wyczaja). Ponad­to, w każ­dy czwar­tek o 18.00 sty­list­ka roz­ma­wia na żywo na Insta­gra­mie @elektrowniapowisle z cie­ka­wy­mi gość­mi na temat tego­rocz­nych Świąt. Oprócz reko­men­da­cji pre­zen­tów, z roz­mów moż­na się dowie­dzieć, jak kre­atyw­nie spę­dzić świę­ta z bli­ski­mi, z któ­ry­mi nie może­my spo­tkać się oso­bi­ście przy stole.

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że wyjąt­ko­wych pre­zen­tów z cha­rak­te­rem naj­le­piej poszu­kać poza dobrze zna­ny­mi, main­stre­amo­wy­mi sie­ciów­ka­mi. Wła­śnie w Elek­trow­ni Powi­śle znaj­dzie­cie ponad 90 nie­ty­po­wych, pol­skich i zagra­nicz­nych marek. Ponad­to, wie­le z nich nale­ży do kate­go­rii, któ­re w tym roku nale­ży szcze­gól­nie wspie­rać. Są wśród nich więc  pol­skie mar­ki (Ele­men­ty czy Orska) i autor­skie skle­py (War­saw Con­cept Sto­re, Na dobra­noc). Znaj­dzie­my tu tak­że zna­ne, kul­to­we mar­ki z opcją per­so­na­li­za­cji (Levi’s, Conver­se) i buti­ki stwo­rzo­ne spe­cjal­nie, aby wyszu­ki­wać uni­kal­ne pro­duk­ty (DESA Modern, Wariac­kie Papie­ry czy Gali­lu), a tak­że jedy­ne w Pol­sce skle­py Urban Out­fit­ters i Ame­ri­can Vin­ta­ge. Praw­dzi­wą atrak­cją Elek­trow­ni nie­wąt­pli­wie jest tak­że Beau­ty Hall – prze­strzeń dla uro­dy i pie­lę­gna­cji, w któ­rej moż­na sko­rzy­stać z chwi­li relak­su pod­czas zaku­pów, ale tak­że kupić dla bli­skich voucher na zabie­gi beau­ty i wel­l­ness. Taki pre­zent to nie­ty­po­wy, a jed­no­cze­śnie naj­lep­szy pomysł, aby poda­ro­wać naj­bliż­szym czas tyl­ko dla sie­bie. 

Aż do Wigi­lii, tj. do dnia 24 grud­nia w Elek­trow­ni dzia­ła tak­że punkt bez­płat­ne­go pako­wa­nia pre­zen­tów. Dodat­ko­wą atrak­cją bez wąt­pie­nia będą tak­że świą­tecz­ne mar­ke­ty, na któ­rych w sobo­ty i wybra­ne nie­dzie­le (począw­szy od dnia 28 listo­pa­da) będą sprze­da­wa­ne ubra­nia, cera­mi­ka, kosme­ty­ki czy biżu­te­ria, któ­re dosko­na­le nada­dzą się na wyjąt­ko­wy pre­zent pod choinkę.

Już od uli­cy Zaję­czej, na tle roz­świe­tlo­nej ele­wa­cji moż­na podzi­wiać ponad 13-metro­wą cho­in­kę, a wokół Elek­trow­ni Powi­śle moż­na dostrzec mnó­stwo spek­ta­ku­lar­nych, świą­tecz­nych ozdób. Co wię­cej, wszyst­kie naj­pięk­niej­sze, świą­tecz­ne i bez­tro­skie chwi­le możesz upa­mięt­nić w kil­ku spe­cjal­nie stwo­rzo­nych stre­fach Insta­gra­mo­wych, m.in. w wiel­kim świą­tecz­nym fote­lu ukry­tym w gigan­tycz­nym świe­cą­cym pre­zen­cie. W środ­ku Elek­trow­ni znaj­dzie­my zaś set­ki bom­bek, gir­lan­dy, dużo czer­wie­ni, zło­ta i elfa, któ­ry zapra­sza do środ­ka przez wiel­kie okno od uli­cy Leszczyńskiej.

W czę­ści han­dlo­wej skle­py w Elek­trow­ni Powi­śle będą otwar­te od ponie­dział­ku do sobo­ty oraz w nie­dzie­le han­dlo­we od godzi­ny 10:00–21:00, Stre­fa pięk­na Beau­ty Hall będzie otwar­ta od ponie­dział­ku do sobo­ty w godzi­nach 8:00–20:00, zaś w każ­dą nie­dzie­lę w godzi­nach 10:00–19:00 Stre­fa Food Hall dzia­ła na wynos i w dostawie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Świętuj Dzień Matki z Elektrownią Powiśle

Elek­trow­nia Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­na w samym ser­cu War­sza­wy to nie­tu­zin­ko­we połą­cze­nie zabyt­ko­wej archi­tek­tu­ry z nowo­cze­sno­ścią i miej­sce, w któ­rym ponad 100-let­nia histo­ria spo­ty­ka się z współ­cze­sno­ścią. W zre­wi­ta­li­zo­wa­nych, mini­ma­li­stycz­nych wnę­trzach daw­nej Elek­trow­ni znaj­du­je się obec­nie ponad…
Więcej