Styl życia

Świętuj Dzień Matki z Elektrownią Powiśle

Elek­trow­nia Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­na w samym ser­cu War­sza­wy to nie­tu­zin­ko­we połą­cze­nie zabyt­ko­wej archi­tek­tu­ry z nowo­cze­sno­ścią i miej­sce, w któ­rym ponad 100-let­nia histo­ria spo­ty­ka się z współ­cze­sno­ścią. W zre­wi­ta­li­zo­wa­nych, mini­ma­li­stycz­nych wnę­trzach daw­nej Elek­trow­ni znaj­du­je się obec­nie ponad…

Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Jeże­li nie masz jesz­cze pomy­słu na świą­tecz­ne pre­zen­ty, sko­rzy­staj z pro­po­zy­cji Elek­trow­ni Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­nej mię­dzy uli­ca­mi Dobrą, Zaję­czą, Lesz­czyń­ską i Cen­trum Nauki Koper­nik. Ta wspa­nia­ła prze­strzeń otwar­ta w maju br. mie­ści obec­nie ponad sto sklepów,…

Więcej