Styl życia

Świętuj Dzień Matki z Elektrownią Powiśle

Elektrownia Powiśle, zlokalizowana w samym sercu Warszawy to nietuzinkowe połączenie zabytkowej architektury z nowoczesnością i miejsce, w którym ponad 100-letnia historia spotyka się z współczesnością. W zrewitalizowanych, minimalistycznych wnętrzach dawnej Elektrowni znajduje się obecnie ponad 90 polskich i zagranicznych marek, liczne restauracje serwujące kuchnie z różnych zakątków świata oraz pierwsza w Polsce strefa piękna – Beauty Hall, w której można skorzystać z usług kosmetycznych najwyższej jakości. Czy można jeszcze piękniej spędzić Dzień Matki, niż na wspólnych zakupach albo relaksie w strefie beauty?

Świętuj Dzień Matki z Elektrownią Powiśle

Jeden z naj­pięk­niej­szych dni w roku – pełen miło­ści i wdzięcz­no­ści Dzień Mat­ki to ten wyjąt­ko­wy czas, w któ­rym może­my podzię­ko­wać Naszym mamom za ich bez­wa­run­ko­wą miłość i nie­oce­nio­ne wspar­cie. Z tej oka­zji Elek­trow­nia Powi­śle przy­go­to­wa­ła wspa­nia­łą nie­spo­dzian­kę dla swo­ich klien­tów: w dniach 25–26 maja każ­dy, kto odwie­dzi Elek­trow­nię Powi­śle i Beau­ty Hall i doko­na zaku­pów na kwo­tę powy­żej 50 zł, będzie mógł ode­brać bukiet wio­sen­nych kwia­tów. Kwia­ty będzie moż­na ode­brać w recep­cji na pozio­mie 0 za oka­za­niem paragonu.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Jeże­li nie masz jesz­cze pomy­słu na świą­tecz­ne pre­zen­ty, sko­rzy­staj z pro­po­zy­cji Elek­trow­ni Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­nej mię­dzy uli­ca­mi Dobrą, Zaję­czą, Lesz­czyń­ską i Cen­trum Nauki Koper­nik. Ta wspa­nia­ła prze­strzeń otwar­ta w maju br. mie­ści obec­nie ponad sto sklepów,…
Więcej