Uroda

Świąteczne karty upominkowe w Instytucie MAÉ

MAÉ /前/ po japońsku oznacza ‘przedtem, zanim’. To słowo jest kwintesencją filozofii zdrowia i piękna w Instytucie MAÉ. Eksperci MAÉ działają w zgodzie z naturalnym rytmem ludzkiego organizmu, wzmacniając go od wewnątrz i doskonaląc z zewnątrz, a tym samym dbając o harmonię ciała i umysłu.

MAE Health_karta podarunkowa

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by w naj­bliż­sze świę­ta poda­ro­wać swo­im bli­skim klucz do dobre­go samo­po­czu­cia, Insty­tut MAÉ przy­go­to­wał ele­ganc­kie vouche­ry, któ­re mogą być wypi­sa­ne na wybra­ną usłu­gę lub kwo­tę na kon­kret­ną usłu­gę. Dzię­ki kar­cie upo­min­ko­wej może­my prze­ka­zać wyjąt­ko­wej oso­bie chwi­le relak­su w pięk­nym miej­scu, będą­cym oazą spo­ko­ju w cen­trum War­sza­wy. Vouche­ry dostęp­ne są zarów­no sta­cjo­nar­nie, jak i onli­ne z moż­li­wo­ścią wysył­ki na wska­za­ny adres.

Insty­tut MAÉ ofe­ru­je pie­lę­gna­cję opar­tą na orga­nicz­nych kosme­ty­kach Tata Har­per oraz Susan­ne Kauf­mann, rytu­ały i zabie­gi manu­al­ne, nie­in­wa­zyj­ne zabie­gi wyko­ny­wa­ne urzą­dze­nia­mi ICOONE® oraz INTRACEUTICALS, a tak­że zaję­cia mind­ful­ness, pila­tes, bar­re i bar­re au sol, jogę, TRE® oraz pora­dy Spe­cja­li­sty ds. Żywie­nia Funkcjonalnego.

Insty­tut MAÉ,
ul. Plac Mała­chow­skie­go 2,
00–066 Warszawa
tel. 722 020 021

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Instytut MAÉ w Twoim domu

Zie­lo­na oaza w samym cen­trum War­sza­wy – Insty­tut MAÉ to abso­lut­nie wyjąt­ko­we i pięk­ne miej­sce z holi­stycz­nym podej­ściem do uro­dy i samo­po­czu­cia, dzia­ła­ją­ce w myśl idei natu­ral­nej har­mo­nii cia­ła i umy­słu. Tyl­ko tam, w jednym…
Więcej