Uroda

Instytut MAÉ w Twoim domu

Zielona oaza w samym centrum Warszawy – Instytut MAÉ to absolutnie wyjątkowe i piękne miejsce z holistycznym podejściem do urody i samopoczucia, działające w myśl idei naturalnej harmonii ciała i umysłu. Tylko tam, w jednym miejscu zadbasz zarówno o ciało jak i duszę: poćwiczysz zarówno pilates, jogę, barre i barre au sol, a także nabędziesz umiejętności pozwalające praktykować uważność – mindfulness, poznasz tajniki odstresowującego TRE® i  odkryjesz, ile dobrego może dla Ciebie zrobić joga twarzy.

Instytut MAÉ w Twoim domu

W Insty­tu­cie MAÉ jak w żad­nym innym zadbasz przede wszyst­kim o twarz, a wszyst­ko dzię­ki zabie­gom z uży­ciem kosme­ty­ków natu­ral­nych marek: Tata Har­per oraz Susan­ne Kauf­mann  (któ­rych kosme­ty­ki moż­na nabyć sta­cjo­nar­nie i kon­ty­nu­ować pie­lę­gna­cję w domu) czy autor­skich zabie­gów Insty­tu­tu na twarz, jak i cia­ło. Wśród zabie­gów kosme­tycz­nych znaj­dzie­cie tak­że sku­tecz­ne kura­cje ICOONE® oraz INTRACEUTICALS. 

Wła­śnie zawi­ta­ła wio­sna – czas, w któ­rym szcze­gól­nie sku­pia­my się na pie­lę­gna­cji nie tyl­ko cia­ła, ale chce­my tak­że szcze­gól­nie zadbać o nasze samo­po­czu­cie i ducho­wość. Dobrze zbi­lan­so­wa­ną die­tę, zrów­no­wa­żo­ną pie­lę­gna­cję opar­tą na orga­nicz­nych kosme­ty­kach, świa­do­mą pra­cę z cia­łem i głę­bo­ki relaks nale­ży kon­ty­nu­ować i prak­ty­ko­wać tak­że w domu. To dla­te­go Insty­tut MAÉ i jego eks­pert­ki, w tym wyjąt­ko­wym cza­sie ofe­ru­ją bez­płat­ne, zdal­ne kon­sul­ta­cje, a jed­no­cze­śnie facho­wą pomoc w dobo­rze kosme­ty­ków, któ­re moż­na zamó­wić mailo­wo (hello@maehealth.com) lub poprzez media spo­łecz­no­ścio­we, za pomo­cą insta­gra­mo­we­go pro­fi­lu Insty­tu­tu @maehealthinstitute.

Tata Harper

Luk­su­so­we, natu­ral­ne pil­lin­gi, kre­my, żele do mycia twa­rzy marek Tata Har­per i Susan­ne Kauf­man dostęp­ne na wyłącz­ność w MAÉ to praw­dzi­we uko­je­nie dla skó­ry i abso­lut­na pod­sta­wa domo­we­go SPA. Każ­dy z kosme­ty­ków oprócz sku­tecz­no­ści i natu­ral­ne­go skła­du cha­rak­te­ry­zu­je się nie­zwy­kle holi­stycz­nym podej­ściem do zdro­wia, uro­dy, a tak­że samopoczucia.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Świąteczne karty upominkowe w Instytucie MAÉ

MAÉ /前/ po japoń­sku ozna­cza ‘przed­tem, zanim’. To sło­wo jest kwin­te­sen­cją filo­zo­fii zdro­wia i pięk­na w Insty­tu­cie MAÉ. Eks­per­ci MAÉ dzia­ła­ją w zgo­dzie z natu­ral­nym ryt­mem ludz­kie­go orga­ni­zmu, wzmac­nia­jąc go od wewnątrz i dosko­na­ląc z…
Więcej