Uroda

Instytut MAÉ w Twoim domu

Zie­lo­na oaza w samym cen­trum War­sza­wy – Insty­tut MAÉ to abso­lut­nie wyjąt­ko­we i pięk­ne miej­sce z holi­stycz­nym podej­ściem do uro­dy i samo­po­czu­cia, dzia­ła­ją­ce w myśl idei natu­ral­nej har­mo­nii cia­ła i umy­słu. Tyl­ko tam, w jednym…

Więcej
Uroda

Świąteczne karty upominkowe w Instytucie MAÉ

MAÉ /前/ po japoń­sku ozna­cza ‘przed­tem, zanim’. To sło­wo jest kwin­te­sen­cją filo­zo­fii zdro­wia i pięk­na w Insty­tu­cie MAÉ. Eks­per­ci MAÉ dzia­ła­ją w zgo­dzie z natu­ral­nym ryt­mem ludz­kie­go orga­ni­zmu, wzmac­nia­jąc go od wewnątrz i dosko­na­ląc z…

Więcej