Uroda

Skuteczna walka z zanieczyszczeniami –  \skin regimen\ pielęgnacja anti-pollution 

Aby odkryć i poznać niezwykłą filozofię marki \skin regimen\ należy cofnąć się do lat 90.,  a konkretnie 1996 roku we Włoszech, gdzie swoje początki miała marka [ comfort zone ]. To tam, w miarę upływu czasu, niewielkie laboratorium badawcze przerodziło się w uznanego producenta wysokiej jakości profesjonalnych kosmetyków z segmentu SPA, przeznaczonych do zabiegów, rytuałów, a także domowej pielęgnacji. [comfort zone ] powołał do „życia” nie byle kto, bo chemik i farmaceuta dr Davide Bollati, który dzięki zaawansowanym badaniom naukowym i wykorzystaniu innowacyjnych, naturalnych składników stworzył skuteczne, a jednocześnie przyjazne skórze i planecie produkty. Także obecnie, misją marki nadal jest promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia, z jednoczesnym oparciem o rozwiązania naukowe, pozytywnie wpływające nie tylko na naszą skórę, ale także ciało i umysł.

Pielęgnacja antipollution z marką \skin regimen

\skin regi­men\ powsta­ło z ramie­nia mar­ki [ com­fort zone ], pro­mu­ją­cej holi­stycz­ną pie­lę­gna­cję w naj­lep­szych gabi­ne­tach SPA w Pol­sce. Rytu­ały pie­lę­gna­cyj­ne dostęp­ne są  m.in. w Hote­lu Sie­lan­ka nad Pili­cą, Kan­da­ra SPA przy Hote­lu Hil­ton we Wro­cła­wiu, Buko­vi­na Wellness&SPA w Buko­wi­nie Tatrzań­skiej czy w Zale­sie Mazu­ry Acti­ve SPA w Zalesiu.

Skąd tak wiel­ki suk­ces mar­ki \skin regi­men\? W ostat­nich latach obser­wu­je­my, że świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa na temat szko­dli­we­go dzia­ła­nia zanie­czysz­czeń znaj­du­ją­cych nie w powie­trzu znacz­nie wzro­sła. I słusz­nie, bo zawie­ra­ją one meta­le cięż­kie, któ­re mogą być źró­dłem dodat­ko­wych utle­nia­czy ata­ku­ją­cych struk­tu­ry skó­ry i nisz­czą­cych jej natu­ral­ną barie­rę lipi­do­wą. Coś wię­cej, w wie­lu przy­pad­kach to one odpo­wia­da­ją za kon­dy­cję naszej skó­ry, któ­ra sta­je się  sucha, szorst­ka w doty­ku, a ponad­to nasi­la­ją się na niej wszel­kie zmia­ny trą­dzi­ko­we. Wysu­szo­na, sil­nie zanie­czysz­czo­na skó­ra twa­rzy powin­na być oto­czo­na szcze­gól­ną pie­lę­gna­cją. 

To wła­śnie z misją ratun­ko­wą, na pomoc naszej skó­rze w wal­ce z zanie­czysz­cze­nia­mi powsta­ła mar­ka \skin regi­men\. W celu wyeli­mi­no­wa­nia widocz­nych skut­ków stre­su i zanie­czysz­czeń, wyjąt­ko­wą linię uni­sek­so­wych pro­duk­tów nale­ży sto­so­wać w 3‑etapowej pie­lę­gna­cji. Każ­dy z pro­duk­tów sku­tecz­nie zapo­bie­ga odwod­nie­niu oraz zma­to­wie­niu skó­ry, jed­no­cze­śnie pozo­sta­wia­jąc ją zdro­wą i peł­ną bla­sku. Nale­ży przy tym pamię­tać, że do naj­waż­niej­szych eta­pów pie­lę­gna­cji anti-pol­lu­tion nale­ży dogłęb­ne oczysz­cza­nie, noc­na rege­ne­ra­cja oraz nawil­że­nie i odbudowa.

Oczysz­cze­nie to etap nie­zbęd­ny, a zara­zem naj­waż­niej­szy w codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry, któ­ra przed snem powin­na zostać dogłęb­nie oczysz­czo­na. Pozo­sta­ją­ce na niej zanie­czysz­cze­nia,  tj. meta­le cięż­kie mają bowiem nega­tyw­ny wpływ na jej ochron­ne biał­ka. W tym celu ide­al­nie spraw­dzi się uni­wer­sal­ny Cle­an­sing Cre­am Bal­sam do mycia twa­rzy, pozba­wio­ny sili­ko­nów, SLS, o przy­jem­nym, natu­ral­nym zapa­chu. Bal­sam w 89,5% bazu­je na skład­ni­kach pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, co spra­wia, że jest nie­zwy­kle przy­ja­zny dla naszej skó­ry. W dodat­ku, opar­ty jest na deli­kat­nej for­mu­le wzbo­ga­co­nej o Lon­ge­vi­ty Com­plex – trze­ma orga­nicz­ny­mi eks­trak­ta­mi połą­czo­ny­mi z kar­no­zy­ną, zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gicz­nie czą­stecz­ką, któ­ra prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu się skó­ry. Z powo­dze­niem moż­na go tak­że sto­so­wać do każ­de­go rodza­ju cery, z wyjąt­kiem cery wyjąt­ko­wo wraż­li­wej. W celu rege­ne­ra­cji skó­ry, nie­za­stą­pio­ny będzie praw­dzi­wy best­sel­ler wśród serum mar­ki – Vita­min C Booster. To sil­nie skon­cen­tro­wa­ne serum z czy­stą wita­mi­ną C w prosz­ku, któ­rą apli­ku­je się do pły­nu bez­po­śred­nio przed uży­ciem. Spo­sób prze­cho­wy­wa­nia powo­du­je, że aż do akty­wa­cji, pozo­sta­je w ide­al­nym sta­nie. W skład pro­duk­tu wcho­dzi tak­że bap­ty­sja błę­kit­na, jago­da Maqui, orga­nicz­ny szpi­nak i kar­no­zy­na, któ­re dzia­ła­ją prze­ciw­sta­rze­nio­wo. Serum sku­tecz­nie chro­ni mło­dość skó­ry, jed­no­cze­śnie roz­ja­śnia­jąc ciem­ne pla­my, niwe­lu­jąc nie­rów­ny kolo­ryt cery, powięk­szo­ne pory i zmarszcz­ki. Świet­nie spraw­dzi się w przy­pad­ku mato­wej cery, pozba­wio­nej jędr­no­ści i bla­sku. Serum naj­le­piej sto­so­wać na noc, aby pro­dukt lepiej mógł wchło­nie się do głę­bo­kich warstw skó­ry. Nawil­że­nie i odbu­do­wa to nie­od­łącz­ny ele­ment codzien­nej, nawet naj­prost­szej pie­lę­gna­cji naszej skó­ry.  Każ­dy pro­dukt na noc, oprócz sil­ne­go dzia­ła­nia rege­ne­ru­ją­ce­go, powi­nien mieć tak­że dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce i wypeł­nia­ją­ce powsta­łe w cią­gu dnia ubyt­ki. W tym celu, zamiast kre­mu może­my użyć tak­że maski, pozo­sta­wia­jąc ją na twa­rzy do wchło­nię­cia pod­czas snu. Wów­czas ide­al­nie spraw­dzi się  cało­noc­na maska Night Detox, któ­ra poma­ga wyeli­mi­no­wać nagro­ma­dzo­ne w cią­gu dnia tok­sy­ny i przy­wró­cić skó­rze peł­ny blask.  Znaj­du­ją­ce się w masce droż­dże alfa-glu­ka­no­we wzmac­nia­ją mecha­nizm auto­fa­gii skó­ry, a więc usu­wa­nia z orga­ni­zmu uszko­dzo­nych albo mar­twych czę­ści komó­rek. Co wię­cej, maska posia­da rów­nież dzia­ła­nie detok­sy­ka­cyj­ne i zale­ca­na jest szcze­gól­nie w przy­pad­ku skó­ry zmę­czo­nej, pozba­wio­nej kolo­ru i z drob­ny­mi zmarszczkami.

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki \skin regi­men\ znaj­dziesz aktu­al­nie zna­leźć w skle­pie onli­ne Douglas, na stro­nie inter­ne­to­wej www.douglas.pl.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa to z regu­ły stan przej­ścio­wy, któ­ry doty­ka głów­nie nasto­lat­ków, jed­nak nie tyl­ko – wie­le osób cier­pi na trą­dzik doro­sły. Cera trą­dzi­ko­wa to cera cho­ra. Łatwo roz­po­znać ją po ten­den­cji do wypry­sków, zaskór­ni­ków, poszarzeniu…
Więcej
Uroda

Jesienno - zimowa regeneracja skóry - /skin regimen/

Wyda­je Ci się, że Two­ja skó­ra nie reagu­je dra­stycz­nie na zmia­nę pogo­dy? Nic bar­dziej myl­ne­go. Jesien­no – zimo­we pory roku to przede wszyst­kim czas niskich tem­pe­ra­tur, wia­tru i desz­czu, przez co cera może wyda­wać się…
Więcej