Uroda

Jesienno – zimowa regeneracja skóry – /skin regimen/

Wydaje Ci się, że Twoja skóra nie reaguje drastycznie na zmianę pogody? Nic bardziej mylnego. Jesienno – zimowe pory roku to przede wszystkim czas niskich temperatur, wiatru i deszczu, przez co cera może wydawać się szara, zmęczona i pozbawiona blasku. Co więcej, po wakacyjnej, nadmiernej ekspozycji na słońce skóra twarzy staje się jeszcze bardziej wrażliwa i podatna na wszelkie czynniki środowiskowe. Najbliższe miesiące to zatem idealny moment, aby kompleksowo zadbać o regenerację cery. Świetnie sprawdzą się w tym wszelkie produkty o wysoce skoncentrowanej dawce składników aktywnych, a więc tłuste olejki, bogate serum czy koncentraty. 

Jesienno - zimowa regeneracja skóry - / skin regimen /

/skin regimen/ – wyjąt­ko­wa, holi­stycz­na pie­lę­gna­cja, powsta­ła z ramie­nia [ com­fort zone ]. Mar­ka posia­da w swo­jej ofer­cie kosme­ty­ki stwo­rzo­ne w opar­ciu o inno­wa­cyj­ne for­mu­ły, aktyw­ne kom­plek­sy roślin­ne i uni­kal­ne skład­ni­ki aktyw­ne, któ­re odpo­wied­nio zre­ge­ne­ru­ją i odży­wią Two­ją skó­rę. Po lecie, ską­pa­na w słoń­cu skó­ra dozna­je szo­ku sma­ga­na pory­wi­stym, chłod­nym wia­trem w pierw­sze jesien­ne dni. To wszyst­ko stop­nio­wo wpły­wa na roz­pad włó­kien kola­ge­no­wych, przez co skó­ra tra­ci jędr­ność i sta­je się podat­na na podraż­nie­nia.  Dla­te­go już teraz odpo­wied­nio przy­go­tuj skó­rę do zimy, dba­jąc o jej odży­wie­nie. Każ­da cera będzie wdzięcz­na, jeśli zapew­nisz jej nie­zbęd­ne wita­mi­ny i mine­ra­ły od wewnątrz, dostar­cza­jąc je w posta­ci dobrze zbi­lan­so­wa­nej die­ty. Możesz jed­nak dodat­ko­wo pomóc jej tak­że od zewnątrz – sto­su­jąc wła­ści­we pre­pa­ra­ty. Aby sil­nie odży­wić skó­rę, zale­ca się pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce wita­mi­nę A oraz C. Ostat­nia z nich posia­da sil­ne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne i wzmac­nia ścia­nę naczyń krwio­no­śnych, popra­wia­jąc ich ela­stycz­ność oraz może redu­ko­wać nie­po­żą­da­ne przebarwienia.

Pro­dukt Skin Regi­men Booster Vit C to sil­nie roz­świe­tla­ją­cy kon­cen­trat w posta­ci serum, któ­re chro­ni skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi sty­mu­lu­jąc syn­te­zę kola­ge­nu. Dosko­na­le roz­ja­śnia tak­że skó­rę, doda­jąc jej bla­sku i mło­dzień­czej świe­żo­ści. Nie­mal natych­miast po jego uży­ciu skó­ra sta­je się ela­stycz­na i pro­mien­na, a kolo­ryt cery zosta­je znacz­nie wyrów­na­ny.  Pro­dukt nie­mal aż w 93% skład­ni­ków skła­da się z pro­duk­tów pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, bez obec­no­ści sili­ko­nów oraz syn­te­tycz­ne­go zapa­chu. Każ­do­ra­zo­wo, przed uży­ciem kon­cen­tra­tu nale­ży wsy­pać zawar­tość saszet­ki ze skon­cen­tro­wa­ną wita­mi­ną C zapa­ko­wa­ną w zmo­dy­fi­ko­wa­nej atmos­fe­rze, któ­ra chro­ni ją przed utle­nia­niem do butel­ki z pły­nem, aby w peł­ni akty­wo­wać siłę pro­duk­tu. Kolej­no, przez 20 sekund wystar­czy potrzą­sać bute­lecz­ką, pozo­sta­wia­jąc ją na dwie minu­ty w celu dokład­ne­go połą­cze­nia się skład­ni­ków. Pro­dukt nale­ży sto­so­wać wie­czo­rem, nano­sząc zale­d­wie kil­ka kro­pli na uprzed­nio oczysz­czo­ną skó­rę, nakła­da­jąc na koniec swój ulu­bio­ny krem. War­to jedy­nie pamię­tać, aby zużyć pro­dukt w cią­gu jed­ne­go mie­sią­ca od akty­wa­cji, prze­cho­wu­jąc w chłod­nym i zacie­nio­nym miejscu.

Powszech­nie zna­ne są wła­ści­wo­ści reti­no­lu, któ­ry zysku­je na popu­lar­no­ści nie tyl­ko wśród kosme­to­lo­gów. Pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce pochod­ną wita­mi­ny A, dzię­ki swo­je­mu dzia­ła­niu sty­mu­lu­ją pro­duk­cję natu­ral­ne­go kola­ge­nu, sku­tecz­nie zwal­cza­jąc ozna­ki sta­rze­nia. Pro­duk­ty z zawar­to­ścią reti­no­lu poma­ga­ją bowiem odwró­cić zmia­ny zacho­dzą­ce w głęb­szych struk­tu­rach skó­ry na sku­tek uszko­dze­nia kola­ge­nu i ela­sty­ny, a wywo­ła­ne m.in. eks­po­zy­cją na słoń­ce. Skon­cen­tro­wa­ne serum Skin Regi­men Reti­nol Booster to uni­ka­to­we połą­cze­nie reti­no­lu oraz syli­bi­ny – skład­ni­ka wystę­pu­ją­ce­go w nasio­nach ostro­pe­stu pla­mi­ste­go, będą­cej nie­zwy­kle sku­tecz­ną, natu­ral­ną alter­na­ty­wą dla kwa­su reti­no­lo­we­go o wyso­kiej tole­ran­cji dla skó­ry. Kre­mo­wy reti­nol gwa­ran­tu­je inten­syw­ne, a zara­zem deli­kat­ne dzia­ła­nie odna­wia­ją­ce i rege­ne­ru­ją­ce, któ­re w wyraź­ny spo­sób zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek oraz nie­do­sko­na­ło­ści, popra­wia­jąc jed­no­cze­śnie jędr­ność i napię­cie skóry.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa to z regu­ły stan przej­ścio­wy, któ­ry doty­ka głów­nie nasto­lat­ków, jed­nak nie tyl­ko – wie­le osób cier­pi na trą­dzik doro­sły. Cera trą­dzi­ko­wa to cera cho­ra. Łatwo roz­po­znać ją po ten­den­cji do wypry­sków, zaskór­ni­ków, poszarzeniu…
Więcej
Uroda

Skuteczna walka z zanieczyszczeniami -  \skin regimen\ pielęgnacja anti-pollution 

Aby odkryć i poznać nie­zwy­kłą filo­zo­fię mar­ki \skin regi­men\ nale­ży cof­nąć się do lat 90.,  a kon­kret­nie 1996 roku we Wło­szech, gdzie swo­je począt­ki mia­ła mar­ka [ com­fort zone ]. To tam, w mia­rę upływu…
Więcej