ModaMust haveStreet style

Skórzana ramoneska na 3 sposoby + sesja zdjęciowa

Po raz pierwszy zaprojektowana w latach 20 XX-wieku, znak rozpoznawczy harleyowców, muzyków rockowych, subkultur, rozsławiona przez gwiazdy wielkiego kina – dziś bez niej nie wyobrażamy sobie naszej garderoby. Prawdziwi miłośnicy potrafią zgromadzić nawet po kilka sztuk, jednak gdy dobrze wybierzesz, z powodzeniem wystarczy Ci jeden, uniwersalny model z prawdziwej skóry by stworzyć mnóstwo niepowtarzalnych stylizacji. Nie wierzysz? Sama spójrz na nasze propozycje i zainspiruj się!

Look #1

Spa­cer ze zna­jo­my­mi, wypad za mia­sto? Czy może być coś prost­sze­go, niż zwy­kły, bia­ły t‑shirt (spo­koj­nie, możesz go nawet poży­czyć od swo­je­go face­ta) zesta­wio­ny z mod­ny­mi w tym sezo­nie mom jeans? Dodaj do tego wygod­ne, ulu­bio­ne buty spor­to­we dzię­ki cze­mu będziesz wyglą­dać nie­zo­bo­wią­zu­ją­co i czuć się swo­bod­nie i kom­for­to­wo przez cały dzień. Czar­na ramo­ne­ska doda całej sty­li­za­cji cha­rak­te­ru, a duży kape­lusz deli­kat­no­ści. Tak widocz­ny i cha­rak­te­ry­stycz­ny doda­tek to znak, że potra­fisz bawić się modą.

Skórzana ramoneskaSkórzana ramoneska Skórzana ramoneska

Leather jac­ket – Acne Stu­dios,  hat – &Other Sto­ries, t‑shirt – H&M, jeans – Ber­sh­ka, sho­es – Nike

Look #2

Znasz to uczu­cie, gdy szy­ku­jesz się na rand­kę a nie chcesz wyglą­dać jak­byś wybie­ra­ła się do ope­ry i nie wiesz zupeł­nie, co na sie­bie wło­żyć? Pro­sta, czar­na, bie­liź­nia­na sukien­ka na ramiącz­kach zakoń­czo­na koron­ką to klucz do roman­tycz­nej, wie­czo­ro­wej sty­li­za­cji. Skó­rza­na kurt­ka spraw­dzi się wie­czo­rem pod­czas kola­cji (wyglą­da świet­nie a przy tym ochro­ni Cię przed zim­nem) i spra­wi, że całość nabie­rze roc­ko­we­go pazu­ra! Bądź jak naj­bar­dziej natu­ral­na, sau­te, albo make up no-make up (tak wyraź­na sty­li­za­cja nie potrze­bu­je żad­nej dodat­ko­wej opra­wy prócz Two­jej uro­dy). Ale nie zapo­mi­naj- na wie­czór obo­wiąz­ko­wo dodaj czar­ne szpil­ki lub obca­sy! So chic!

Skórzana ramoneskaSkórzana ramoneskaSkórzana ramoneska

Leather jac­ket – Acne Stu­dios, dress – Cal­ze­do­nia, sho­es – Asos

Look #3

W pra­cy, na uczel­ni, cią­gle w bie­gu. Napraw­dę nie­wie­le wystar­czy, by połą­czyć wygo­dę, styl i ory­gi­nal­ność. Nasz spraw­dzo­ny spo­sób- wybierz bazę, czy­li pro­sty basi­ko­wy pod­ko­szu­lek, zwiąż wło­sy, ale zasza­lej z dołem. Całość ma być wygod­na i… przy­kłu­wać uwa­gę. Na cie­płe (jesz­cze let­nie) i jesien­ne dni ide­al­nie spraw­dzą się culot­ty z wyso­kim sta­nem i nogaw­ką, koniecz­nie w wyra­zi­stym, lan­dryn­ko­wym kolo­rze. W wybo­rze obu­wia postaw na boha­te­rów sezo­nu- skó­rza­ne moka­sy­ny jak z kolek­cji Guc­ci Miche­le­go, a cały look uzu­peł­nij czar­nym bike­rem. Tak z pew­no­ścią nie przej­dziesz nie­zau­wa­żo­na!

Skórzana ramoneska Skórzana ramoneska Skórzana ramoneska

Leather jac­ket – Acne Stu­dios, top – Moye , cul­lo­tes – Zara, bag – Given­chy , sho­es – Guc­ci

Pho­to: Ola Kowal­ska
Model: Kse­nia Trapachka/Nagorny Models
Sty­le: India Indre Saka­le, Yani­na Tra­pach­ka
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust haveTrendy

  Powrót do pracy - 5 pomysłów na stylizacje

  Koniec waka­cji czy urlo­pu nie­uchron­nie wią­że się z naszym powro­tem do pra­cy i codzien­nych obo­wiąz­ków. Nie ozna­cza to (wbrew domy­słom) jed­nak rezy­gna­cji z modo­wych sza­leństw i rado­ści z eks­pe­ry­men­to­wa­nia, na co nie­rzad­ko pozwa­la­my sobie wła­śnie…
  Więcej
  ModaStyl życia

  Weekendowy poradnik stylu

  Zaku­py, rowe­ro­wa prze­jażdż­ka, impre­za albo po pro­stu leni­wy dzień w domu. W week­end może­my trak­to­wać modę z dużo więk­szą daw­ką luzu, nie zapo­mi­na­jąc o nie­zbęd­nych skład­ni­kach sty­li­za­cji na każ­dą oka­zję. Oto, co war­to mieć na…
  Więcej