ModaNewsroom

Sięgnij po więcej i odkryj więcej

A gdyby tak, przekroczyć granice swojej wyobraźni..? Znaleźć się tam, gdzie poniosą nas nasze wyobrażenia, by odkryć nowy wymiar swoich możliwości? Nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko wyobraźnia jest naszym największym ograniczeniem. Najnowsza kampania jednego z najpopularniejszych sklepów internetowych born2be udowadnia, że niemożliwe staje się możliwym…

Kampania born2be, Tycjana Aquasanta, Natalia Kusiak

Kam­pa­nia born2be to wyjąt­ko­wa podróż w nie­zna­ne. Tyl­ko podą­ża­nie za swo­imi pra­gnie­nia­mi i sta­wia­nie sobie wyzwań pozwa­la nam zro­zu­mieć naszą praw­dzi­wą natu­rę, by uświa­do­mić sobie na co, tak napraw­dę nas stać. Towa­rzy­szą­ca temu wyspiar­ska sce­ne­ria Tene­ry­fy jest róż­no­rod­na, nie­jed­no­znacz­na. Z jed­nej stro­ny barw­ne kra­jo­bra­zy wyspy, z dru­giej bez­dro­ża i pust­ko­wie. Nie wia­do­mo co będzie następ­ne… Pew­ne jest to, że war­to się­gnąć po wię­cej, by zoba­czyć to, cze­go jesz­cze nie doświadczyliśmy.

Prze­kro­cze­nie gra­nic wła­snej wyobraź­ni uła­twi zaj­rze­nie w głąb wła­snych myśli oraz emo­cji. Tą sen­ty­men­tal­ną podróż w nie­zba­da­ne zaka­mar­ki swo­jej oso­bo­wo­ści odby­ły głów­ne boha­ter­ki naj­now­szej odsło­ny mar­ki born2be. Do współ­pra­cy sklep inter­ne­to­wy zapro­sił popu­lar­ne didżej­ki Tycja­nę Aqu­asan­ta i Nata­lię Kusiak – 2/3 popu­lar­ne­go trio war­szaw­skie­go kolek­ty­wu Prin­cess Rap. To one w kam­pa­nii born2be udo­wod­nią, że war­to ponieść się wyobraź­ni i zawal­czyć o sie­bie… Wła­ści­wie, co tak napraw­dę nas ogra­ni­cza? My sami! I wła­śnie to pyta­nie born2be sta­wia wszyst­kich tym, któ­rzy boją się  o to, by swo­je marze­nia prze­kłuć w rze­czy­wi­stość. Bun­tow­ni­cza natu­ra boha­te­rek i roz­tań­czo­ne sce­ny prze­no­szą nas do kli­pu z lat 90-tych, gdzie nie brak było girls­gan­gów i prze­ko­na­nia, że wol­ność ozna­cza życie bez limi­tów. Abs­trak­cyj­na for­ma kam­pa­nii, róż­no­rod­na sce­ne­ria i nie­do­po­wie­dzia­ne sce­ny sta­no­wią spój­ny obraz, od któ­re­go cięż­ko się ode­rwać. Wykro­cze­nie poza sfe­rę naszej wyobraź­ni, poka­zu­je inny świat, w któ­ry chce się wejść i zwy­czaj­nie zary­zy­ko­wać. Z pew­no­ścią znaj­dą tam swo­je miej­sce Ci, dla któ­rych nie­za­leż­ność i wol­ność to nie tyl­ko puste frazesy.

Kampania born2be, Tycjana Aquasanta, Natalia Kusiak, Princess Rap Kampania born2be, Tycjana Aquasanta Kampania born2be, Natalia Kusiak, Princess Rap Kampania born2be, Natalia Kusiak, Princess Rap

W myśl kam­pa­nii, mar­ka stwo­rzy­ła uni­kal­ną kolek­cję butów spor­to­wych, z któ­rych jest dobrze każ­de­mu zna­na. Moc­ne, ener­ge­tycz­ne akcen­ty i kolo­ry mają współ­grać z kli­ma­tem sesji i pod­kre­ślać sym­bo­li­kę głów­nych zało­żeń. Eklek­tycz­ne sty­li­za­cje z naci­skiem na ponad­cza­so­wy denim, ide­al­nie wpi­su­ją się w kon­wen­cję kam­pa­nii, będąc jed­no­cze­śnie spój­ne z pro­pa­go­wa­ny­mi przez pro­jek­tan­tów świa­to­wy­mi trendami.

Sesja zdję­cio­wa i video powsta­ły na hisz­pań­skiej Tene­ry­fie, któ­re w tego­rocz­nej, wio­sen­nej kam­pa­nii zachwy­ca­ją nowa­tor­skim podej­ściem i świe­żym, nowo­cze­snym spoj­rze­niem na modę. Hisz­pań­ska wyspa sta­ła się abs­trak­cyj­ną kra­iną, w któ­rej war­to pójść na całość i odkryć to, co dotąd nie­zna­ne. Born2be stwo­rzył nie­co fik­cyj­ny, meta­fo­rycz­ny #born­land, do któ­re­go wejść może każ­dy, kto nie boi się, jak mówi prze­wod­nia myśl pro­duk­cji, się­gnąć po wię­cej

Efek­ty tej zaska­ku­ją­cej pro­duk­cji już nie­ba­wem na www.born2be.pl.

Twór­cą kam­pa­nii dla mar­ki born2be był Amon Schulz. W jego teamie zna­leź­li się: Michał Dymek – autor zdjęć. Za cha­rak­te­ry­za­cję odpo­wie­dzial­na była Żane­ta War­dasz­ka. O sty­li­za­cję wło­sów zadbał Daniel Panek, a o sty­li­za­cję mode­lek Agniesz­ka Łoza. Foto­gra­fia­mi zajął się Andrzej Beli­na Brzo­zow­ski i Art. Direc­tion sesji zdję­cio­wych Oli­wia Gro­chal. O kolor korek­cji zadbał Jaro­sław Ster­czew­ski. Mon­taż wyko­nał Seba­stian Mia­lik, reali­za­cję dźwię­ku powie­rzo­no Z‑tudio&Burza. Muzy­kę do utwo­ru „Oh Oh” stwo­rzył Q*Zyns. Współ­pra­cę on-line zapew­nił Piotr Nale­pa. Nad cało­ścią pro­duk­cji czu­wa­li Pau­li­na Ciecierska/ Daniel Duniak Aza­Gro­up i Flo­ta Fil­mo­wa Sp. z o.o.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Exclusive

Rozmowa z Natalią Kusiak

Jej insta­gra­mo­we życie pod­glą­da ponad 18 tysię­cy osób. Inspi­ru­je swo­im sty­lem i uro­dą, ale tak­że poczu­ciem humo­ru i god­nym naśla­do­wa­nia podej­ściem do życia. Pra­cu­je przy pro­duk­cji fil­mów, jest influ­en­cer­ką, dj-ką i… molem książ­ko­wym. Nata­lia Kusiak dowo­dzi, że czy­ta­nie ksią­żek jest sek­si. Zaglą­da­my do jej kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia i pyta­my o jej spoj­rze­nie na dzi­siej­szy świat.
Więcej