ModaNewsroom

Sięgnij po więcej i odkryj więcej

A gdy­by tak, prze­kro­czyć gra­ni­ce swo­jej wyobraź­ni..? Zna­leźć się tam, gdzie ponio­są nas nasze wyobra­że­nia, by odkryć nowy wymiar swo­ich moż­li­wo­ści? Nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Tyl­ko wyobraź­nia jest naszym naj­więk­szym ogra­ni­cze­niem. Naj­now­sza kam­pa­nia jed­ne­go z…

Więcej
Exclusive

Rozmowa z Natalią Kusiak

Jej insta­gra­mo­we życie pod­glą­da ponad 18 tysię­cy osób. Inspi­ru­je swo­im sty­lem i uro­dą, ale tak­że poczu­ciem humo­ru i god­nym naśla­do­wa­nia podej­ściem do życia. Pra­cu­je przy pro­duk­cji fil­mów, jest influ­en­cer­ką, dj-ką i… molem książ­ko­wym. Nata­lia Kusiak dowo­dzi, że czy­ta­nie ksią­żek jest sek­si. Zaglą­da­my do jej kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia i pyta­my o jej spoj­rze­nie na dzi­siej­szy świat.

Więcej