UrodaVers24 favorites

Serum z witaminą C – kto powinien po nie sięgnąć?

Witamina C, znana także jako kwas askorbinowy, to organiczny związek, który wykorzystywany jest nie tylko w leczeniu przeziębienia. Dzięki dobroczynnym właściwościom, coraz częściej możemy znaleźć kosmetyki, które posiadają w swoim składzie właśnie witaminę C. Jej największe stężenie znajduję się w różnego rodzaju serum do twarzy. Dlaczego warto wybrać serum do twarzy z witaminą C oraz dla kogo będzie ono najlepsze?

 

Serum z witaminą C

Pro­duk­ty z wita­mi­ną C: Ger­ma­ine de Capuc­ci­ni rewi­ta­li­zu­ją­ca emul­sja; La Pra­irie serum pod oczy, Oba­gi serum, iC Cli­ni­cal Super Serum Advan­ce+ 2% 15% Vit.C; NUXE emul­sja, Der­mo­Me­di­ca Vita­min C Serum; Ses­der­ma C‑VIT serum, ZO® SKIN HEALTH – serum.

Serum to coś wię­cej niż zwy­kły kosme­tyk – jest o wie­le lżej­szy niż krem, dzię­ki temu że posia­da wod­ną, szyb­ko wchła­nia­ją­cą się w skó­rę bazę. Pomi­mo lek­ko­ści ma wyso­kie stę­że­nie skład­ni­ków aktyw­nych.  W szcze­gól­no­ści serum z wita­mi­ną C to pro­dukt do zadań spe­cjal­nych. Sto­so­wa­ny regu­lar­nie już w kil­ka tygo­dni potra­fi odmie­nić wygląd skóry.

Serum z wita­mi­ną C – jak działa?

Roz­ja­śnia cerę, spra­wia, że bez pod­kła­du i roz­świe­tla­cza jest zdro­wa, peł­na bla­sku, o jed­no­li­tym kolo­rze – to dzia­ła­nie serum z wita­mi­ną C, któ­re widocz­ne są nie­mal od razu po zasto­so­wa­niu. 

Z cza­sem kosme­tyk ten potra­fi zdzia­łać jesz­cze więk­sze cuda – gasi podraż­nie­nia, choć czę­sto przy pierw­szym zetknię­ciu jak na iro­nię tę skó­rę podraż­nia. Zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek, redu­ku­je bli­zny, prze­bar­wie­nia, a nawet moc­ne zmia­ny pig­men­ta­cyj­ne. 

Serum z wita­mi­ną C – dla kogo?

Kosme­ty­ki z wita­mi­ną C z regu­ły są bar­dzo dobrze tole­ro­wa­ne przez róż­ne­go rodza­ju skó­ry. Jedy­nie na wraż­li­wej i cien­kiej może wywo­łać nie­przy­jem­ne uczu­cie pie­cze­nia (któ­re po 2–3 minu­tach zni­ka, ponie­waż wita­mi­na C bar­dzo szyb­ko się utle­nia), zwy­kle jed­nak wystar­czy po pro­stu stop­nio­wo wpro­wa­dzać do pie­lę­gna­cji coraz więk­sze stężenia.

Po serum z wita­mi­ną C może się­gnąć każ­dy, kto zma­ga się z posza­rza­ła, zmę­czo­ną skó­rą, a nie­mal natych­miast zauwa­ży popra­wę. Taki kosme­tyk moż­na tak­że sto­so­wać w każ­dym wie­ku – 20 i 30 lat­ki uchro­ni przed więk­szy­mi zmarsz­cza­mi, pomo­że w spły­ce­niu blizn; 40, 50 i 60 lat­ki zauwa­żą ujędr­nie­nie skó­ry, zmniej­sze­nie prze­bar­wień i spły­ce­nie zmarsz­czek. 

Serum z wita­mi­ną C – jak wybrać? 

Bar­dzo waż­ne jest, aby wybie­rać pro­duk­ty, któ­rych pro­du­cent zapew­nia, że zawarł w nich sta­bil­ną for­mę wita­mi­ny C. Bywa ona bowiem bar­dzo ‘kapry­śna’. W szcze­gól­no­ści pro­ble­ma­tycz­ne jest jej opa­ko­wa­nie – powin­na zamknię­ta być w ciem­nym, bądź nie­prze­zro­czy­stym opa­ko­wa­niu, W prze­ciw­nym razie się utle­nia, zmie­nia kolor i tra­ci swo­je wła­ści­wo­ści. 

Sto­su­jąc serum z wita­mi­ną C war­to wybrać mini­mum 10 proc. stę­że­nie w pro­duk­cie. Taki pro­cent nie podraż­ni skó­ry, ale pozwo­li zauwa­żyć pierw­sze efek­ty. Z cza­sem może­my włą­czyć do pie­lę­gna­cji tak­że, 15-sto i 20-sto pro­cen­to­we serum do twa­rzy z wita­mi­ną C.

Serum z wita­mi­ną C – jak stosować?

Wita­mi­nę C moż­na sto­so­wać cały rok, tak­że na dzień, pod warun­kiem, że uży­wa­my jed­no­cze­śnie kre­mu z wyso­kim fil­trem. Nie jest jed­nak tak, że wita­mi­na C bez ochro­ny UV/UVB przy­czy­nia się do powsta­wa­nia prze­bar­wień, tak jak dzie­je się to na przy­kład w przy­pad­ku sto­so­wa­nia reti­no­lu. Wręcz prze­ciw­nie – w połą­cze­niu z SPF zwięk­sza jego dzia­ła­nie ochron­ne. Wysta­wio­na jed­nak na dzia­ła­nie sło­necz­ne zmniej­sza swo­je wła­ści­wo­ści, co spra­wia, że bez zabez­pie­cze­nia skó­ry fil­trem ochron­nym może­my zauwa­żyć gor­sze efekty.

Serum z wita­mi­ną C może­my nakła­dać na twarz pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji, zaraz po oczysz­cze­niu i sto­ni­zo­wa­niu skó­ry, a następ­nie zasto­so­wać na nie krem. Podob­nie pod­czas dzien­nej pie­lę­gna­cji – może­my ten kosme­tyk bez kło­po­tu nało­żyć pod maki­jaż, o ile zabez­pie­czy­my skó­rę fil­trem SPF 50+. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…
Więcej
Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…
Więcej
Uroda

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, blizn potrą­dzi­ko­wych a nawet roz­stę­pów. Nie­ste­ty nie nada­je się dla każ­de­go. Dla­cze­go? Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redukuje…
Więcej