Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…

Więcej
Uroda

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, blizn potrą­dzi­ko­wych a nawet roz­stę­pów. Nie­ste­ty nie nada­je się dla każ­de­go. Dla­cze­go? Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redukuje…

Więcej
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Serum z witaminą C - kto powinien po nie sięgnąć?

Wita­mi­na C, zna­na tak­że jako kwas askor­bi­no­wy, to orga­nicz­ny zwią­zek, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest nie tyl­ko w lecze­niu prze­zię­bie­nia. Dzię­ki dobro­czyn­nym wła­ści­wo­ściom, coraz czę­ściej może­my zna­leźć kosme­ty­ki, któ­re posia­da­ją w swo­im skła­dzie wła­śnie wita­mi­nę C. Jej…

Więcej
NewsroomUroda

Linia dermokosmetyków Samay Sesderma - skuteczna walka ze starzeniem dla skóry wrażliwej

Zaczer­wie­nie­nie, pie­cze­nie, wra­że­nie ścią­gnię­cia – to tyl­ko kil­ka z obja­wów skó­ry wraż­li­wej. Bar­dzo czę­sto oso­by posia­da­ją­ce cerę wraż­li­wą nie tole­ru­ją więk­szo­ści kosme­ty­ków, w szcze­gól­no­ści tych prze­ciw­sta­rze­nio­wych. Chcesz sku­tecz­nie wal­czyć z upły­wem cza­su, a jed­no­cze­śnie zadbać…

Więcej