Uroda

Innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

W dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej uwa­gi poświę­ca­my pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej, sta­ra­jąc się zni­we­lo­wać widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia i zacho­wać jej pięk­no na dłu­żej. W tym kon­tek­ście inno­wa­cyj­ne der­mo­ko­sme­ty­ki SESDERMA z linii RETISIL sta­ją się pio­nie­rem w…

Więcej
Uroda

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Niskie tem­pe­ra­tu­ry, suche i bar­dziej zanie­czysz­czo­ne powie­trze, mroź­ny wiatr i rzad­sze wypa­dy na świe­że powie­trze mogą prze­su­szyć i podraż­nić skó­rę. W tym okre­sie potrze­bu­jesz spe­cy­ficz­nej pie­lę­gna­cji – dopa­so­wa­nej do trud­nych, zimo­wych warun­ków. Zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­nie­go nawilżenia…

Więcej
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…

Więcej
Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…

Więcej
Uroda

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, blizn potrą­dzi­ko­wych a nawet roz­stę­pów. Nie­ste­ty nie nada­je się dla każ­de­go. Dla­cze­go? Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redukuje…

Więcej
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Serum z witaminą C - kto powinien po nie sięgnąć?

Wita­mi­na C, zna­na tak­że jako kwas askor­bi­no­wy, to orga­nicz­ny zwią­zek, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest nie tyl­ko w lecze­niu prze­zię­bie­nia. Dzię­ki dobro­czyn­nym wła­ści­wo­ściom, coraz czę­ściej może­my zna­leźć kosme­ty­ki, któ­re posia­da­ją w swo­im skła­dzie wła­śnie wita­mi­nę C. Jej…

Więcej
NewsroomUroda

Linia dermokosmetyków Samay Sesderma - skuteczna walka ze starzeniem dla skóry wrażliwej

Zaczer­wie­nie­nie, pie­cze­nie, wra­że­nie ścią­gnię­cia – to tyl­ko kil­ka z obja­wów skó­ry wraż­li­wej. Bar­dzo czę­sto oso­by posia­da­ją­ce cerę wraż­li­wą nie tole­ru­ją więk­szo­ści kosme­ty­ków, w szcze­gól­no­ści tych prze­ciw­sta­rze­nio­wych. Chcesz sku­tecz­nie wal­czyć z upły­wem cza­su, a jed­no­cze­śnie zadbać…

Więcej