Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Serum z witaminą C - kto powinien po nie sięgnąć?

Wita­mi­na C, zna­na tak­że jako kwas askor­bi­no­wy, to orga­nicz­ny zwią­zek, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest nie tyl­ko w lecze­niu prze­zię­bie­nia. Dzię­ki dobro­czyn­nym wła­ści­wo­ściom, coraz czę­ściej może­my zna­leźć kosme­ty­ki, któ­re posia­da­ją w swo­im skła­dzie wła­śnie wita­mi­nę C. Jej…

Więcej
NewsroomUroda

Linia dermokosmetyków Samay Sesderma - skuteczna walka ze starzeniem dla skóry wrażliwej

Zaczer­wie­nie­nie, pie­cze­nie, wra­że­nie ścią­gnię­cia – to tyl­ko kil­ka z obja­wów skó­ry wraż­li­wej. Bar­dzo czę­sto oso­by posia­da­ją­ce cerę wraż­li­wą nie tole­ru­ją więk­szo­ści kosme­ty­ków, w szcze­gól­no­ści tych prze­ciw­sta­rze­nio­wych. Chcesz sku­tecz­nie wal­czyć z upły­wem cza­su, a jed­no­cze­śnie zadbać…

Więcej