Uroda

Nowość od Estée Lauder – Advance Night Repair Synchronized Multi – Recovery Complex 

Po raz kolejny marka Estée Lauder postanowiła ulepszyć swoje kultowe serum, nadając mu szybko wchłaniające się właściwości naprawczo-odmładzające. 

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­ve­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o praw­dzi­we odkry­cie w dzie­dzi­nie epi­ge­ne­ty­ki. Naukow­cy odkry­li bowiem, że pro­ces sta­rze­nia się nasze­go orga­ni­zmu aż w 75% zale­ży od nasze­go try­bu życia i czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych. W ostat­nich latach, w labo­ra­to­riach Estée Lau­der prze­ba­da­no i ziden­ty­fi­ko­wa­no czą­stecz­kę mikro­sy­gna­li­zu­ją­cą – nie­zbęd­ną, gdy cho­dzi o pro­ces napraw­czy naszej skó­ry, bowiem pozwa­la ona zwięk­szać tem­po natu­ral­nej wymia­ny komó­rek, jak i pro­duk­cji kola­ge­nu. Odkry­li, że wraz z pro­ce­sem sta­rze­nia się, jej poziom znacz­nie się obni­ża. Prze­ło­mo­wa, zain­spi­ro­wa­na gene­ty­ką tech­no­lo­gia Chro­no­luxTM Power Signal, któ­ra zna­la­zła się w skła­dzie naj­now­szej edy­cji serum sku­tecz­nie wspo­ma­ga natu­ral­ny pro­ces napraw­czy skó­ry, poma­ga­jąc jed­no­cze­śnie zwięk­szyć tem­po natu­ral­nej odno­wy komó­rek oraz pro­duk­cji kola­ge­nu. W efek­cie, nie­mal natych­miast może­my cie­szyć się jędr­niej­szą, młod­szą skó­rą, któ­ra dodat­ko­wo zyska ochro­nę przed oddzia­ły­wa­niem stre­so­rów śro­do­wi­sko­wych. Już po jed­nej apli­ka­cji skó­ra wyglą­da pro­mien­nie, sta­je się nawil­żo­na, zaś po zale­d­wie trzech tygo­dniach stop­nio­wo wygła­dza­ją się drob­ne linie, a cera zysku­je pro­mien­ny, zdro­wy wygląd. 

Autor­ska tech­no­lo­gia opar­ta o ocze­ku­ją­cy na opa­ten­to­wa­nie akty­wa­tor czą­stecz­ki mikro­sy­gna­li­zu­ją­cej to wyjąt­ko­wa mie­szan­ka eks­trak­tu z droż­dży, pep­ty­du oraz skład­ni­ków pocho­dze­nia roślin­ne­go, któ­re poma­ga­ją skó­rze w szyb­kiej mak­sy­ma­li­za­cji sku­tecz­no­ści natu­ral­ne­go pro­ce­su napra­wy oraz wzmac­nia­niu natu­ral­nych mecha­ni­zmów odmła­dza­ją­cych. Takie połą­cze­nie szyb­ko sty­mu­lu­je dyna­micz­ną sieć napraw­czą wspie­ra­jąc natu­ral­ne pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skó­ry, wspo­ma­ga natu­ral­ną syn­chro­ni­za­cję pro­ce­sów odno­wy skó­ry umoż­li­wia­jąc jej napra­wę o odpo­wied­niej porze, czy­li w nocy, oraz opty­ma­li­zu­je natu­ral­ny dobo­wy rytm rege­ne­ra­cji i ochro­ny skó­ry, a tak­że wspie­ra natu­ral­ny pro­ces oczysz­cza­nia skó­ry, roz­wią­zu­jąc pro­blem uszko­dzeń na pozio­mie komór­ko­wym. 

W mia­rę regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia serum, pory ule­ga­ją zwę­że­niu, a skó­ra wyglą­da na wypo­czę­ta i zysku­je bar­dziej rów­no­mier­ny kolo­ryt. Prócz magicz­nych, wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ści, serum zosta­ło ukry­te w nowym, ele­ganc­kim fla­ko­ni­ku z odzy­ski­wa­ne­go szkła o ele­ganc­kiej syl­wet­ce i pół­przej­rzy­stym wyglą­dzie, któ­ry sym­bo­li­zu­je roz­świe­tlo­ną od wewnątrz skó­rę.  

Serum Estée Lau­der Advan­ce Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti – Reco­ve­ry Com­plex  sto­suj rano i wie­czo­rem na oczysz­czo­ną skó­rę przed nało­że­niem kre­mu nawil­ża­ją­ce­go. Co wię­cej, jest ono odpo­wied­nie dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry, a for­mu­ła zosta­ła prze­te­sto­wa­na der­ma­to­lo­gicz­nie i oku­li­stycz­nie, przez co nie uczu­la i nie powo­du­je trą­dzi­ku – nie zawie­ra tak­że ole­ju, fta­la­nów, siar­czy­nów i siar­cza­nów, para­be­nów ani ole­ju mineralnego.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Sekret młodości tkwi w śnie – Estee Lauder Advanced Night Repair

Urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, stres, ilość bodź­ców – wszyst­ko to nega­tyw­nie wpły­wa na jakość nasze­go snu. Mając świa­do­mość, jak bar­dzo wpły­wa on na nasza uro­dę, zdro­wie, samo­po­czu­cie oraz ogól­ną kon­dy­cje orga­ni­zmu, war­to szcze­gól­nie zadbać o jego higienę. …
Więcej