ModaPolecaneTrendy

SANDAŁY – HOT TREND NA LATO 2019

W naszym zakupowym przewodniku prezentujemy najmodniejsze sandały na wiosnę lato 2019. Od ultra kobiecych, zmysłowych i lekkich butów na obcasie, przez fantazyjne modele na klocku, aż po zamszowe fasony w klimacie safari. Zobaczcie, jakie trendy wiodą prym w najbliższym sezonie! 

Sandały na lato 2019

SANDAŁY – HOT TREND NA LATO 2019: GIANVITO ROSSI, H&M, SOULIERS MARTINEZ, Cha­nel, LOQ, Zara, The Row

Sandały na lato 2019

SANDAŁY – HOT TREND NA LATO 2019: Rouje, Cha­nel, & Other Sto­ries, 3.1 PHILLIP LIM, Zara, & Other Sto­ries.

SANDAŁY – TRENDY LATO 2019

Lato, słoń­ce i bez­tro­skie dni to dosko­na­ła pora na upa­trze­nie ulu­bio­nej pary san­da­łów. Wśród naj­go­ręt­szych mode­li kró­lu­ją zło­te warian­ty na obca­sie wią­za­ne na cien­kie, rur­ko­we paski -  roman­tycz­ne i szy­kow­ne przy­po­mi­na­ją bale­to­we inspi­ra­cje. Ele­gant­ki i miło­śnicz­ki mini­ma­li­zmu z fan­ta­zją, poko­cha­ją buty w kli­ma­cie Jean­ne Damas. Ple­cio­ne san­da­ły z dro­bin­ka­mi zło­ta na błysz­czą­cym kloc­ku to pro­po­zy­cja, któ­ra pasu­je do małych czar­nych sukie­nek i tore­bek a’la worek. 

W tren­dzie są tak­że mini­ma­li­stycz­ne buty zdo­bio­ne skó­rza­ny­mi, krzy­żo­wa­ny­mi paska­mi, pasu­ją­cy­mi do tra­pe­zo­wych spód­nic i koszul z wią­za­niem. Takie san­da­ły znaj­dzie­cie w kolo­rze śmie­tan­ki, butel­ko­wej zie­le­ni i bor­do. Inno­wa­cyj­nym i kre­atyw­nym roz­wią­za­niem są japon­ki na obca­sie zapi­na­ne przy kost­ce – czar­ne mode­le nosi­my do sukie­nek typu slip dress. 

Jeśli sta­now­czo woli­cie kli­mat safa­ri, postaw­cie na zamszo­we san­da­ły w odcie­niu kar­me­lu, pia­sko­wym czy kha­ki. Je może­cie nosić do tren­czy, powłó­czy­stych sukie­nek oraz boho sty­li­za­cji na bazie spód­ni­cy mini z frędz­la­mi. San­da­ły w for­mie kla­pek to alter­na­ty­wa dla poszu­ku­ją­cych nie­co masyw­niej­szych form. Dzię­ki kom­for­to­wej pode­szwie przy­słu­żą na dłu­gie wędrów­ki z przy­ja­ciół­mi. Podob­ne, ale w bar­dziej spor­to­wym sty­lu są nato­miast san­da­ły zapi­na­ne na rze­py z logo­ty­pem Cha­nel. Nawią­zu­ją do męskich out­fi­tów, dla­te­go nosi­my je z szor­ta­mi, koszul­ka­mi i mod­nym ple­ca­kiem. 

ZOBACZCIE TEŻ: OD KREMOWYCH MULI PO BUTY Z SIATKI – TRENDY WIOSNA 2019

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy