NewsroomUroda

Rewolucyjne lakiery OPI- trwałe jak hybryda

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: opi.com

1-29-R1

Ame­ry­kań­ska mar­ka lakie­rów do paznok­ci nie­zmien­nie zaska­ku­je dba­jąc o naj­wyż­szą jakoś usług i zado­wo­le­nie klientek.Tym razem OPI stwo­rzy­ło dla nas lakier, któ­ry swo­ją trwa­ło­ścią dorów­nu­je mani­cu­re­’o­wi hybry­do­we­mu. Wygo­da użyt­ko­wa­nia pole­ga na tym, że lakie­ry nie potrze­bu­ją świa­tła LED, żeby trwa­le przy­le­gać do płyt­ki paznok­cia. Infi­ni­te Shi­ne- tak nazy­wa się naj­now­szy pro­dukt fir­my, to sys­tem, któ­ry wytwa­rza nie­sa­mo­wi­ty kolor, inten­syw­ny połysk i trwa­łość w 30 warian­tach kolo­ry­stycz­nych. Oto jak dzia­ła nowa for­mu­ła:

Zaczy­na­my od nało­że­nia bazy, któ­ra unie­moż­li­wia wybar­wia­nie i utwar­dza paznok­cie, następ­nie wybie­ra­my odpo­wia­da­ją­cy nam kolor spo­śród pięk­nych, kla­sycz­nych odcie­ni, zawie­ra­ją­cych pig­men­ty, któ­re go wzmoc­nią. Na koniec, jako dopeł­nie­nie mani­cu­re, nale­ży przy­kryć poprzed­nie war­stwy lakie­rem zapew­nia­ją­cym lśnią­cy efekt. Ten 3‑stopniowy zabieg spra­wi, że będziesz cie­szy­ła się pięk­ny­mi paznok­cia­mi dłu­żej, niż było to pod­czas uży­wa­nia zwy­kłych lakie­rów. Jeże­li kolor Ci się się znu­dzi, wystar­czy zwy­kły zmy­wacz, żeby się go pozbyć i na nowo zacząć zaba­wę z Infi­ni­te Shi­ne od OPI. Sprawdź­cie same!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  NewsroomUroda

  Top 10: biały lakier do paznokci

  Kolor bia­ły to kla­sy­ka – oczy­wi­ście w naj­czyst­szej posta­ci. Jego zale­ty? Pierw­sza: Pro­sto­ta, któ­ra spraw­dza się w każ­dych oko­licz­no­ściach. Dru­ga: Uni­wer­sal­ność. Trze­cia: Nie­jed­no­znacz­ność. Wypró­buj, a na pew­no się o nich prze­ko­nasz. Lato sprzy­ja uro­do­wym eks­pe­ry­men­tom i…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *