NewsroomUroda

Top 10: biały lakier do paznokci

Kolor bia­ły to kla­sy­ka – oczy­wi­ście w naj­czyst­szej posta­ci. Jego zale­ty? Pierw­sza: Pro­sto­ta, któ­ra spraw­dza się w każ­dych oko­licz­no­ściach. Dru­ga: Uni­wer­sal­ność. Trze­cia: Nie­jed­no­znacz­ność. Wypró­buj, a na pew­no się o nich przekonasz.

Lato sprzy­ja uro­do­wym eks­pe­ry­men­tom i nie­wie­le potrze­ba, by zasza­leć, choć wbrew pozo­rom to mono­chro­ma­tycz­ność przy­cią­ga spoj­rze­nia. Sta­no­wi bazę do dal­szych poszu­ki­wań, świad­cząc o świa­do­mo­ści este­tycz­nej. Pstro­ka­tość – na ubra­nia, biel – na paznok­cie! A my wybra­ły­śmy dla cie­bie naj­lep­sze lakie­ry w tym  pod­sta­wo­wym kolorze.

1. OPI, Alpi­ne Snow,  75 zł

Jasna bar­wa jed­ne­go z kil­ku pro­po­zy­cji linii Soft Sha­des przy­wo­łu­je sko­ja­rze­nia ze świe­żo­ścią wyso­kiej jako­ści, a to dzię­ki pędzel­ko­wi, któ­ry roz­pro­wa­dza lakier szyb­ko i pre­cy­zyj­nie. Paznok­cie prze­cho­dzą meta­mor­fo­zę porów­ny­wal­ną z tą, któ­rą fun­du­je naj­lep­sza manicurzystka.

biały lakier2. Bour­jo­is, La Laque Whi­te Spi­rit, ok.32 zł

Skon­cen­tro­wa­ne pig­men­ty i abso­lut­ny połysk jako defi­ni­cja pary­skie­go szy­ku – inter­naut­ki tak zachwa­la­ją fran­cu­skie­go pro­du­cen­ta kosme­tycz­ne­go. Whi­te Spi­rit jako jed­na z dwu­na­stu pro­po­zy­cji La Laque bro­ni się w poje­dyn­kę nie­po­wta­rzal­nym odcie­niem, pod­kre­śla­ją­cym pięk­no dłoni.

 biały lakier Inglot

3. Inglot, nr 19, 26 zł

Zaska­ku­ją­cy odcień bie­li – wpa­da­ją­cy w per­ło­wy róż. Blask i dłu­go­trwa­ły efekt to cechy, któ­re koja­rzą się z mar­ką Inglot od lat, do nich już nie trze­ba prze­ko­ny­wać – w tym kolo­rze szczególnie.

biały lakier Michael Kors4. Micha­el Kors, Spor­ty Gos­sip, 99 zł

Dla ame­ry­kań­skie­go pro­jek­tan­ta syno­ni­mem luk­su­su jest biel, a ta w jego wizji przy­bie­ra postać ide­al­ne­go lakie­ru. Dosko­na­ły do zabie­gów mani- i pedi­cu­re, zmie­nia się jak … kobie­ta. A więc jest idealny.

 5. Mava­la Mini Colors, Olbia, 29 zł

For­mu­ła Mini Colors opie­ra się na: żywi­cach, roz­pusz­czal­ni­kach i barw­ni­kach. To trio w odpo­wied­nich pro­por­cjach uła­twia apli­ka­cję lakie­ru, nie pozwa­la­jąc na jego zbyt szyb­kie star­cie. Kolor Olva, podob­nie jak inne z tej serii, jest jed­no­li­ty, a  per­ło­wa esen­cja nada­je paznok­ciom wyra­fi­no­wa­ny odcień.

6. Nails Inc, Nail­Ka­le Illu­mi­na­tor: Bri­ght Stre­et, 11,67 funtów

Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le paznok­cie sta­ją sil­niej­sze i zdrow­sze. Kolor nie nudzi, bo pig­men­ty, któ­re zawie­ra odbi­ja­jąc świa­tło jesz­cze bar­dziej go roz­ja­śnia­ją. Poza nimi rolę ilu­mi­na­to­rów peł­nią wita­mi­ny A, C i K – te w połą­cze­niu sty­mu­lu­ją pro­duk­cję kera­ty­ny. Paznok­cie są moc­ne, nawil­żo­ne i odpor­ne na złamania.

 biały lakier

7. Debo­rah Lip­mann, Misty Mor­ning, 18 dolarów

Kolor ide­al­ny nie tyl­ko dla pan­ny mło­dej, cho­ciaż speł­nia ocze­ki­wa­nia roman­ty­czek. Wszyst­kie opi­nie moż­na pod­su­mo­wać sło­wa­mi: nie­zwy­kle deli­kat­ny i piękny.

8. Nars, Ecu­me, 20 dolarów

Mniej zna­czy wię­cej, a wię­cej w wypad­ku pro­po­zy­cji NARS jest nie­co sza­lo­ną per­fek­cją. Nie­ba­nal­ność wyda­je się rów­nie odpo­wied­nia, podob­nie jak … odwa­ga. Bar­dziej przy­ziem­ne, choć rów­nie istot­ne cechy: wytrzy­ma­łość i elastyczność.

9. RGB, Base Coat, 21,77 euro

Szyb­ko­sch­ną­cy lakier bez zbęd­nych che­micz­nych skład­ni­ków i … nadal pięk­nie szy­kow­ny. Stwo­rzo­ny w  USA, przy­cią­ga uwa­gę pań z całe­go świa­ta, bo daje powa­la­ją­cy efekt nie­wiel­kim nakła­dem finan­so­wym. Eko­no­micz­nie i z klasą!

10. Stri­plac Heavens Nude, 69 złotych 

8 nie­biań­skich mili­li­trów – nazwa do cze­goś zobo­wią­zu­je, szcze­gól­nie jeśli do nazwy dodać kil­ku­dnio­wą wytrzy­ma­łość, natu­ral­ny połysk i mlecz­ną poświatę.

Tekst: Karo­li­na Błaszkiewicz
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, polyvore.com

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Rewolucyjne lakiery OPI- trwałe jak hybryda

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: opi.com Ame­ry­kań­ska mar­ka lakie­rów do paznok­ci nie­zmien­nie zaska­ku­je dba­jąc o naj­wyż­szą jakoś usług i zado­wo­le­nie klientek.Tym razem OPI stwo­rzy­ło dla nas lakier, któ­ry swo­ją trwa­ło­ścią dorów­nu­je mani­cu­re­’o­wi hybry­do­we­mu. Wygo­da użyt­ko­wa­nia pole­ga na tym,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *