NewsroomUroda

Top 10: biały lakier do paznokci

Kolor bia­ły to kla­sy­ka – oczy­wi­ście w naj­czyst­szej posta­ci. Jego zale­ty? Pierw­sza: Pro­sto­ta, któ­ra spraw­dza się w każ­dych oko­licz­no­ściach. Dru­ga: Uni­wer­sal­ność. Trze­cia: Nie­jed­no­znacz­ność. Wypró­buj, a na pew­no się o nich prze­ko­nasz. Lato sprzy­ja uro­do­wym eks­pe­ry­men­tom i…

Więcej
NewsroomUroda

Rewolucyjne lakiery OPI- trwałe jak hybryda

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: opi.com Ame­ry­kań­ska mar­ka lakie­rów do paznok­ci nie­zmien­nie zaska­ku­je dba­jąc o naj­wyż­szą jakoś usług i zado­wo­le­nie klientek.Tym razem OPI stwo­rzy­ło dla nas lakier, któ­ry swo­ją trwa­ło­ścią dorów­nu­je mani­cu­re­’o­wi hybry­do­we­mu. Wygo­da użyt­ko­wa­nia pole­ga na tym,…

Więcej