NewsroomUroda

Przełomowe zapachy – Les Eaux de Chanel

Najnowsze, przełomowe zapachy Les Eaux de Chanel francuskiego domu mody to wehikuł czasu w miejsca szczególnie drogie projektantce Gabrielle Chanel. Każda z trzech intensywnych a zarazem świeżych kompozycji na co dzień dzięki aplikacji na skórze bądź ubraniu, natychmiast przeniesie Cię w podróż bez zmiany miejsca. Kwintesencja prostoty idealna na lato- lekkie, przejrzyste, zaokrąglone i eleganckie flakony przywodzą na myśl rozbijające się o brzeg plaży fale.

Przełomowe zapachy - Les Eaux de Chanel

Zio­ło­wy i orzeź­wia­ją­cy, pro­mien­ny zapach inspi­ro­wa­ny zapie­ra­ją­cy­mi dech w pier­siach wido­ka­mi roz­cią­ga­ją­ce­go się wybrze­ża Nor­man­dii, gdzie w Deau­vil­le w 1913 roku Made­mo­isel­le Cha­nel otwo­rzy­ła swój pierw­szy butik przy rue Gon­taut- Biron. PARIS-DEAUVILLE łączy świe­żość musu­ją­cych nut sycy­lij­skiej poma­rań­czy z zie­lo­ny­mi faset­ka­mi bazy­lii i zamy­ka rusty­kal­ny urok nad­mor­skie­go pej­za­żu w powietrz­nym zapa­chu powietrz­ne­go zapachu.

Zapach cie­nia i świa­tła na pogra­ni­czu orien­tal­nej, świe­żej aury magne­ty­zu­ją­ce­go, egzo­tycz­ne­go mia­sta o nie­zwy­kle zmy­sło­wej struk­tu­rze. Tęt­nią­ca ener­gią Wene­cja prze­peł­nio­na spo­łecz­no­ścią całe­go świa­ta- koleb­ka sztu­ki bizan­tyj­skiej i baro­ko­wej peł­na mozaik, zło­ta i pięk­na Bazy­li­ki Świę­te­go Mar­ka, a zara­zem jed­no z ulu­bio­nych miejsc Gabriel­le od 1920 roku, a jed­no­cze­śnie cza­ru­ją­ce mia­sto peł­ne kon­tra­stów z pogra­ni­cza Wscho­du i Zacho­du. Taki jest wła­śnie PARIS-VENISE, w któ­rym wyraź­nie wyczu­wal­ny jest kon­trast: ambro­wy akcent wani­lii i nuta bobu ton­ka mie­sza się z boga­tą esen­cją nero­li, któ­ra pod­kre­śla cie­płe tona­cje orien­tal­ne­go akordu.

Świe­ży i orzeź­wia­ją­cy. PARIS-BIARRITZ kry­je w sobie powiew kry­sta­licz­ne­go powie­trza i ener­gii, przy­wo­dząc na myśl odgłos roz­bi­ja­ją­cej się tuż u Wybrze­ża Baskij­skie­go mor­skiej fali. Owo­co­wy, wibru­ją­cy zapach sycy­lij­skiej man­da­ryn­ki łączy się z pro­mien­nym akor­dem kon­wa­lii majo­wej two­rząc odświe­ża­ją­cą kom­po­zy­cję, któ­ra odzwier­cie­dla styl i swo­bo­dę Biar­ritz- mia­sta, w któ­rym zachwy­co­na spo­ko­jem oce­anu i mod­ną atmos­fe­rą, Gabriel­le Cha­nel w 1915 roku zain­au­gu­ro­wa­ła swo­ją dzia­łal­ność otwie­ra­jąc swój pierw­szy dom mody w wil­li poło­żo­nej tuż obok pla­ży, kasy­na i luk­su­so­wych hoteli.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej