NewsroomUroda

Przełomowe zapachy - Les Eaux de Chanel

Naj­now­sze, prze­ło­mo­we zapa­chy Les Eaux de Cha­nel fran­cu­skie­go domu mody to wehi­kuł cza­su w miej­sca szcze­gól­nie dro­gie pro­jek­tant­ce Gabriel­le Cha­nel. Każ­da z trzech inten­syw­nych a zara­zem świe­żych kom­po­zy­cji na co dzień dzię­ki apli­ka­cji na skórze…

Więcej