Design

Projekt: Sztuka! Czyli 15. edycję OKK! design czas zacząć!

Tematem przewodnim wiosennej 15. już edycji OKK! design jest sztuka. Kreacja jako idea, ale przede wszystkim działanie – proces tworzenia. Sztuka kontra funkcjonalność, ład artystyczny czy użytkowy. Architekci, designerzy, projektanci to jednocześnie twórcy i partnerzy biznesowi. Wizjonerzy i wykonawcy. Jak połączyć te dwa światy? Na OKK! design podejmiemy też temat sztuki projektowania.

 

 15. edycja OKK! design

Pod­czas 15. edy­cji OKK! design tra­dy­cyj­nie nie zabrak­nie inspi­ru­ją­cych pane­li dys­ku­syj­nych. Poroz­ma­wia­my o tym, czym jest sztu­ka pro­jek­to­wa­nia oraz z jaki­mi wyzwa­nia­mi musi zmie­rzyć się desi­gner i archi­tekt. Na warsz­tat tra­fią tak­że prze­strze­nie publicz­ne, biu­ro­we i co-wor­kin­go­we. Goście OKK! design będą dys­ku­to­wać o zna­cze­niu kom­pro­mi­su, pry­ma­cie funk­cjo­nal­no­ści i este­ty­ce prze­strze­ni wspól­nych. Poja­wią się tak­że tema­ty głę­bo­ko arty­stycz­ne, takie jak dyna­micz­ny roz­wój ryn­ku sztu­ki w Pol­sce oraz współ­pra­ca gale­rii i domów aukcyj­nych z archi­tek­ta­mi. Dys­ku­sje mode­ro­wać będą Anna Gru­żew­ska – redak­tor­ka naczel­na Czas na Wnę­trze i Ewa Mie­rze­jew­ska – dzien­ni­kar­ka, eks­pert Dzień Dobry TVN i współ­or­ga­ni­za­tor­ka Tar­gów Sztu­ki Dostęp­nej.   

 

Wśród gości spe­cjal­nych tej edy­cji zna­leź­li się mię­dzy inny­mi: Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule – archi­tekt­ka i Pre­zes Zarzą­du Tre­mend, archi­tekt Anna Kosze­la, Bogu­sław Bar­naś – wła­ści­ciel pra­cow­ni BXB­stu­dio, Ewa Czer­ny z CZERNY DESIGN, Grze­gorz Gowo­rek ze Studio.O, Doro­ta Kar­bow­ska-Zawadz­ka oraz Jacek Kula repre­zen­tu­ją­cy Bar­li­nek, a tak­że foto­graf Yas­sen Hri­stov, czy Iwo­na Woj­na­ro­wicz – dyrek­tor gene­ral­na Domu Aukcyj­ne­go Libra.

 15. edycja OKK! design

Arty­stycz­ny pro­jekt komu­ni­ka­cji wizu­al­nej nad­cho­dzą­cej edy­cji stwo­rzył Mar­cel Mar­czuk z kolek­ty­wu kre­atyw­ne­go Spa­ce Mon­keys, któ­ry rów­nież będzie gościem wyda­rze­nia. 

OKK! design to wyda­rze­nie cenio­ne przez śro­do­wi­sko archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i deko­ra­to­rów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wzor­nic­twem, bran­żą wnę­trzar­ską i sztu­ką. Ideą OKK! design jest two­rze­nie prze­strze­ni będą­cej miej­scem posze­rze­nia wie­dzy, wymia­ny inspi­ra­cji oraz networ­kin­gu dla osób sku­pio­nych wokół dobre­go wzor­nic­twa oraz mediów. OKK! design to tak­że miej­sce pro­mo­cji dla dobrych marek i firm kie­ru­ją­cych swo­je pro­duk­ty do archi­tek­tów oraz desi­gne­rów. 

Autor­ką pomy­słu cyku szko­le­nio­wo-kon­fe­ren­cyj­ne­go jest Olga Kisiel-Konop­ka, wła­ści­ciel­ka agen­cji OKK!, któ­ra nad wyda­rze­niem pra­cu­je już od 2012 roku. Spo­tka­nie jest jed­nym z naj­waż­niej­szych even­tów w kalen­da­rzu osób zwią­za­nych z bran­żą wnę­trzar­ską i archi­tek­to­nicz­ną. 

15. edy­cja OKK! design: Pro­jekt Sztuka

4 mar­ca 2019, 12:30–20:00

Mysia 3, Warszawa

Part­ne­rzy OKK! design: Gala Col­le­zio­ne, Ever­spa­ce, Bar­li­nek, Anwis, Cosen­ti­no, Pro­fim, BoCon­cept, PAP DECO, Avant.

Uczest­nic­two w OKK! design po wcze­śniej­szej reje­stra­cji: www.okkdesign.pl/rejestracja/ jest bez­płat­ne. 

Wię­cej na www.okkdesign.pl 

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ArchitekturaDesignStyl życia

Evviva l’arte! Projekt: sztuka, czyli  15. edycja OKK! design

Za nami kolej­na, już 15. edy­cja OKK! design, cyklu spo­tkań zrze­sza­ją­cych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, dzien­ni­ka­rzy oraz naj­lep­sze mar­ki wnę­trzar­skie. Tym razem dys­ku­sje sku­pia­ły się na sztu­ce – jej miej­scu we wnę­trzach pry­wat­nych, prze­strze­niach publicz­nych, sze­ro­ko pojętym…
Więcej