ArchitekturaDesignStyl życia

Evviva l’arte! Projekt: sztuka, czyli  15. edycja OKK! design

Za nami kolejna, już 15. edycja OKK! design, cyklu spotkań zrzeszających architektów, projektantów, dziennikarzy oraz najlepsze marki wnętrzarskie. Tym razem dyskusje skupiały się na sztuce – jej miejscu we wnętrzach prywatnych, przestrzeniach publicznych, szeroko pojętym rynku.  Jak zawsze, na wydarzenie przybyło wielu pasjonatów wzornictwa, aranżacji i architektury.

OKK Design

Spo­tka­nie otwo­rzy­ła jego pomy­sło­daw­czy­ni, wła­ści­ciel­ka agen­cji OKK! PR – Olga Kisiel-Konop­ka. Następ­nie nad­szedł czas na część mery­to­rycz­ną, któ­rą popro­wa­dzi­ła Anna Gru­żew­ska, redak­tor naczel­na cza­so­pi­sma Czas na Wnę­trze. Jako pierw­si, wystą­pi­li Ane­ta Konow­roc­ka i Migu­el Sier­ra z Cosen­ti­no Pol­ska. Opo­wie­dzie­li nam o naj­now­szych tren­dach i sztu­ce wyko­rzy­sta­nia kamie­nia w pro­jek­to­wa­niu, a tak­że przy­bli­ży­li histo­rię mar­ki. Kolej­na pre­lek­cja doty­czy­ła sztu­ki okien­nych deko­ra­cji. O tym, jakie wypo­sa­że­nie wybrać, o naj­now­szych tren­dach i moż­li­wo­ściach opo­wie­dzia­ła Agniesz­ka Gołę­biew­ska – kie­row­nik mar­ke­tin­gu fir­my Anwis. Po raz kolej­ny na OKK! design mie­li­śmy oka­zję wysłu­chać pre­lek­cji Doro­ty Kar­bow­skiej-Zawadz­kiej i Jac­ka Kuli z fir­my Bar­li­nek. Tym razem dowie­dzie­li­śmy się, jak mar­ka dba o zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i ochro­nę śro­do­wi­ska. Funk­cje w meblach – tech­no­lo­gia NASA dla wybra­nych czy wygo­da dla wszyst­kich? O tym, jak nowe roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne zmie­nia­ją obli­cze mebli wypo­czyn­ko­wych, opo­wie­dzia­ła Justy­na Roź­nia­kow­ska, mar­ke­ting mana­ger fir­my  Gala Col­le­zio­ne.

Sztu­ka przez duże S 

Tak jak pod­czas poprzed­niej edy­cji, rów­nież tym razem uczest­ni­cy mie­li oka­zję wysłu­chać pane­li dys­ku­syj­nych. Pierw­szy z nich doty­czył roli sztu­ki we wnę­trzach, roz­wa­ża­no o tym, jak na prze­strze­ni ostat­nich lat zmie­ni­ło się jej miej­sce w naszych domach a tak­że, jak roz­po­znać war­to­ścio­we dzie­ło. W dys­ku­sji udział wzię­li archi­tekt Anna Kosze­la, wła­ści­ciel­ka Autor­skiej Pra­cow­ni Pro­jek­to­wa­nia Wnętrz, Agniesz­ka Zara­nek, archi­tekt z pra­cow­ni Deco­ro­om, Jacek Tryc, wła­ści­ciel pra­cow­ni  Pro­jek­to­wa­nie Wnętrz Jacek Tryc oraz Grze­gorz Gowo­rek – zało­ży­ciel Stu­dio. O.

Pre­mie­ry w dobrym stylu

Po pane­lu, nade­szła dłu­go ocze­ki­wa­na pre­lek­cja Bogu­sła­wa Bar­na­sia, zało­ży­cie­la BXB­stu­dio, któ­ry zapre­zen­to­wał swo­je naj­now­sze pro­jek­ty: Dom z Akwa­rium Kąpie­lo­wym, zapiec­kiem i kur­ni­kiem oraz Pol­ską Zagro­dę. Pod­czas wyda­rze­nia mia­ła miej­sce tak­że pre­mie­ra wyjąt­ko­we­go Domu z pry­wat­nym Gie­won­tem. Z siel­skiej prze­strze­ni bli­sko natu­ry, prze­nie­śli­śmy się do świa­ta ele­ganc­kie­go, nowo­cze­sne­go wypo­sa­że­nia biur, a to za spra­wą mar­ki Pro­fim. Repre­zen­tu­ją­ce fir­mę Mag­da­le­na Boro­wiec i Alek­san­dra Jaku­bow­ska, zapre­zen­to­wa­ły naj­now­sze pro­po­zy­cje, któ­re z pew­no­ścią odmie­nią obli­cze nie­jed­ne­go biura.

Wnę­trze w obiektywie

Tema­tem prze­wod­nim kolej­ne­go pane­lu dys­ku­syj­ne­go była sesja wnę­trzar­ska. O kuli­sach swo­jej pra­cy i tym, jak powsta­ją zdję­cia, któ­re podzi­wia­my na okład­kach ulu­bio­nych pism, opo­wie­dzie­li Anna Gru­żew­ska, redak­tor naczel­na Czas na Wnę­trze, foto­gra Yas­sen Hri­stov, sty­list­ka Eli­za Mro­ziń­ska oraz archi­tekt Roland Stań­czyk, wła­ści­ciel pra­cow­ni RS Stu­dio Projektowe.

Dys­ku­sji o sztu­ce ciąg dalszy

Ostat­ni panel dys­ku­syj­ny sku­piał się na miej­scu sztu­ki w prze­strze­niach publicz­nych. O tym, dla­cze­go war­to wpro­wa­dzać ją w naj­róż­niej­szych for­mach i jak odpo­wied­nio dopa­so­wać ją do potrzeb inwe­sto­ra roz­ma­wia­li archi­tekt Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule – pre­zes zarzą­du Tre­mend, archi­tekt Domi­ni­ka Zie­liń­ska – head of archi­tec­tu­re w Work­pla­ce Solu­tions, Kamil Maślan­ka – współ­wła­ści­ciel BoCon­cept War­sza­wa oraz Rado­sław Zache­ja – pre­zes zarzą­du Bri­ght Lights. Część mery­to­rycz­ną zakoń­czył wywiad prze­pro­wa­dzo­ny przez Ewę Mie­rze­jew­ską z Iwo­ną Woj­na­ro­wicz, dyrek­tor gene­ral­ną war­szaw­skie­go Domu Aukcyj­ne­go Libra, któ­ra opo­wie­dzia­ła o tym, dla­cze­go nie nazy­wa­my oso­by przy­cho­dzą­cej do gale­rii klien­tem tyl­ko kolek­cjo­ne­rem oraz o swo­jej współ­pra­cy z archi­tek­ta­mi. Po czę­ści ofi­cjal­nej nad­szedł czas na kon­kurs z cen­ny­mi nagro­da­mi oraz inte­gra­cję. 

Za sty­li­za­cję prze­strze­ni pod­czas 15. edy­cji OKK! design odpo­wia­dał Michał Gulaj­ski, wła­ści­ciel mar­ki Wnę­trza Micha­ła. O pod­nie­bie­nia gości zadba­li: restau­ra­cja Mjud, cukier­nia Sucre i kawiar­nia Nan­cy Lee.

Part­ne­rzy:

BoCon­cept, Anwis, Cosen­ti­no, Mini Auto Fus, Sucre, Bar­li­nek, Ever­spa­ce, Pro­fim, PAP DECO, Gala Col­le­zio­ne, Zamek Gniew

Wię­cej na: http://okkdesign.pl/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Projekt: Sztuka! Czyli 15. edycję OKK! design czas zacząć!

Tema­tem prze­wod­nim wio­sen­nej 15. już edy­cji OKK! design jest sztu­ka. Kre­acja jako idea, ale przede wszyst­kim dzia­ła­nie – pro­ces two­rze­nia. Sztu­ka kon­tra funk­cjo­nal­ność, ład arty­stycz­ny czy użyt­ko­wy. Archi­tek­ci, desi­gne­rzy, pro­jek­tan­ci to jed­no­cze­śnie twór­cy i partnerzy…
Więcej