Design

Projekt: Sztuka! Czyli 15. edycję OKK! design czas zacząć!

Tema­tem prze­wod­nim wio­sen­nej 15. już edy­cji OKK! design jest sztu­ka. Kre­acja jako idea, ale przede wszyst­kim dzia­ła­nie – pro­ces two­rze­nia. Sztu­ka kon­tra funk­cjo­nal­ność, ład arty­stycz­ny czy użyt­ko­wy. Archi­tek­ci, desi­gne­rzy, pro­jek­tan­ci to jed­no­cze­śnie twór­cy i partnerzy…

Więcej