PolecaneStyl życia

Prezenty na Dzień Ojca 2019

Do tej pory na świecie obchodzony w różnych terminach, w Polsce przypada 23 czerwca – Dzień Ojca to święto z kilkudziesięcioletnią tradycją, które z roku na rok zyskuje na popularności.  

Wszyst­ko zaczę­ło się  w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a wszyst­ko za spra­wą hucz­nie świę­to­wa­ne­go Dnia Mat­ki. Dzień Ojca obcho­dzo­no po raz pierw­szy w 1910 roku w Spo­ka­ne w sta­nie Waszyng­ton. Sono­ra Smart Dodd, cór­ka wete­ra­na woj­ny sece­syj­nej Wil­lia­ma Smar­ta wpa­dła na pomysł, by wpro­wa­dzić ana­lo­gicz­ne do Dnia Mat­ki świę­to, któ­re uczci­ło­by trud  ojców w opie­ce nad rodzi­ną. Następ­nie, w 1972 roku, pre­zy­dent Nixon ofi­cjal­nie usta­no­wił Dzień Ojca. W tym wyjąt­ko­wym dniu war­to szcze­gól­nie podzię­ko­wać naszym Ojcom za obec­ność i wspar­cie, dla­te­go wyra­zem naszej pamię­ci mogą być drob­ne pre­zen­ty, któ­re z pew­no­ścią ich zasko­czą. Sprawdź­cie, co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy.

prezenty na dzien ojca

Dzień Ojca 2019: Mole­ski­ne notes, TOM FORD zapach Beau de Jour,  BLEU DE CHANEL krem do gole­nia, Acne Stu­dios polo, BRAUN wie­lo­funk­cyj­na maszyn­ka do cia­ła MG50, Tomasz Orga­nek  „Teo­ria opa­no­wy­wa­nia trwo­gi”, BLEU DE CHANEL nawil­ża­ją­cy krem 2w1,  Rako­wiec­ki Jerzy „Pamięt­nik inte­li­gen­ta” .

Nawil­ża­ją­cy krem Bleu de Cha­nel 2w1 do twa­rzy i zaro­stu (Cha­nel) już jed­nym gestem pie­lę­gnu­je całą twarz, dzię­ki cze­mu skó­ra jest nawil­żo­na przez 8 godzin, a zarost sta­je się mięk­ki i gład­ki. For­mu­ła kre­mu szyb­ko się wchła­nia i nie pozo­sta­wia osa­du na bro­dzie. Szyb­ki i łatwy w apli­ka­cji, per­fu­mo­wa­ny zio­ło­wym akor­dem Bleu de Cha­nel, spraw­dzi się zarów­no dla tych męż­czyzn, któ­rzy są szczę­śli­wy­mi posia­da­cza­mi bro­dy czy wąsów, jak i tych gład­ko ogo­lo­nych. Wyjąt­ko­wy zapach dla rów­nie wyjąt­ko­we­go Ojca – Beau de Jour  (Tom Ford) to zapach ele­ganc­kie­go i zadba­ne­go męż­czy­zny.  Ta rze­mieśl­ni­cza per­fu­ma z eks­klu­zyw­nej kolek­cji Tom Ford Pri­va­te Blend  kry­je w sobie intry­gu­ją­ce nuty zapa­cho­we zamknię­te w jed­no­li­tych, ele­ganc­kich fla­ko­nach. Świe­ża i domi­nu­ją­ca pro­wan­sal­ska lawen­da, zio­ło­wa odmia­na afry­kań­skie­go roz­ma­ry­nu oraz kwie­ci­ste zie­lo­ne gera­nium wzbo­ga­co­ne o deli­kat­ną odmia­nę mię­ty to sil­ny kon­trast dla cie­płych nut dębo­we­go mchu i elek­trycz­nej bazy­lii. Paczu­li i bursz­tyn two­rzą zaś zie­mi­stą bazę dla pro­mie­niu­ją­ce­go drew­na i zmy­sło­we­go cie­płe­go piż­ma. Pro­fe­sjo­nal­ny notes z serii PRO w kolo­rze czar­nym (Mole­ski­ne) ma ory­gi­nal­ny i pro­sty układ gra­ficz­ny stron, któ­ry  uła­twia orga­ni­za­cję nota­tek. Skła­da się z obsza­ru na pod­sta­wo­we notat­ki, nazwi­ska, agen­dę na bar­dziej szcze­gó­ło­we notat­ki, klu­czo­we tema­ty oraz opis pla­no­wa­nych akcji i kro­ków. Każ­da stro­na jest nume­ro­wa­na, a na koń­cu znaj­du­ją się kart­ki na indeks. Notes zawie­ra dodat­ko­wo sek­cję pla­no­wa­nia pro­jek­tów, pozwa­la­ją­cą noto­wać prio­ry­te­ty i naj­waż­niej­sze ter­mi­ny, dostęp­na jest rów­nież odłą­cza­na lista czyn­no­ści do zro­bie­nia (to-do list). Ta wie­lo­funk­cyj­na maszyn­ka do cia­ła MG5010 to golar­ka i try­mer do sty­li­za­cji 2 w 1 (Braun). Super­sze­ro­ka gło­wi­ca golą­ca posia­da ela­stycz­ną folię Smart­Fo­il, któ­ra zapew­nia gład­kość i nie­na­gan­ność gole­nia w zale­d­wie kil­ka pocią­gnięć, a obro­to­wy try­mer z wąską i sze­ro­ką koń­ców­ką pozwa­la pre­cy­zyj­nie kon­tro­lo­wać kon­tu­ry zaro­stu. Jeśli Twój Ojciec w wol­nym cza­sie uwiel­bia czy­tać, a na pół­kach ma nie­zli­czo­ną ilość ksią­żek, koniecz­nie musi zna­leźć się tak­że i ta – debiut pro­za­tor­ski jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pol­skich muzy­ków, Toma­sza Organ­ka. „Teo­ria opa­no­wy­wa­nia trwo­gi” (Wydaw­nic­two W.A.B.) to ist­nie­ją­cy w psy­cho­lo­gii pogląd, że pod­sta­wo­wym źró­dłem ludz­kiej moty­wa­cji jest doświad­cze­nie lęku wyni­ka­ją­ce­go ze świa­do­mo­ści wła­snej, nie­uchron­nej śmier­ci. Książ­ka  peł­na jest odwo­łań do lite­ra­tu­ry, fil­mu, muzy­ki i popkul­tu­ry opo­wieść o rezy­gna­cji, zagu­bie­niu w kapi­ta­li­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści oraz roz­pa­dzie wię­zów rodzin­nych. To zaska­ku­ją­co wia­ry­god­na powieść poko­le­nio­wa o ludziach na skra­ju roz­pa­czy pisa­na z per­spek­ty­wy czło­wie­ka, któ­ry osią­gnął suk­ces. Bły­sko­tli­wa, cynicz­na, ale nie­po­zba­wio­na poczu­cia humo­ru. „Pamięt­nik inte­li­gen­ta” (Edi­pres­se Książ­ki) to wspo­mnie­nia powstań­ca war­szaw­skie­go, akto­ra, pani­cza z dwo­ru, dyrek­to­ra teatru, kome­dian­ta i inte­li­gen­ta. W XX-wiecz­nej pol­skiej histo­rii mie­sza­ją się melan­cho­lia z saty­rą, patrio­tyzm z kpi­ną, a oku­pa­cja hitle­row­ska ze sta­li­ni­zmem i sta­nem wojen­nym. W książ­ce poja­wia­ją się nazwi­ska  naj­więk­szych sław teatral­nych – Kazi­mie­rza Dejm­ka i Leona Schil­le­ra, Elż­bie­ty Barsz­czew­skiej i Roma­na Wil­hel­mie­go czy Niny Andrycz – widzia­nych z bli­ska z ich tajem­ni­ca­mi, sła­bo­ścia­mi i kuli­sa­mi ich sła­wy. A wszyst­ko to powle­czo­ne współ­cze­sny­mi reflek­sja­mi.

Krem do gole­nia Bleu de Cha­nel (Cha­nel) zapew­nia łatwe i dokład­ne gole­nie, a for­mu­ła przej­rzy­ste­go żelu pozwa­la ide­al­nie widzieć linię zaro­stu, dzię­ki cze­mu czyn­no­ści są pre­cy­zyj­ne i kon­tro­lo­wa­ne. Żel spra­wia, że skó­ra jest mięk­ka, ela­stycz­na i świe­ża, a pozo­sta­je na niej deli­kat­ny zapach zio­ło­wych i drzew­nych nut Bleu de Cha­nel. Kla­sycz­na, baweł­nia­na czar­na koszul­ka z guzi­ka­mi i koł­nie­rzy­kiem to coś, cze­go w sza­fie naszych Ojców nigdy nie jest za wie­le (Acne Stu­dios). Kla­sycz­na, a mimo wszyst­ko z przy­mru­że­niem oka – na pier­si hafto­wa­na twarz. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej