NewsroomUroda

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

Marka Rituals prezentuje najnowszą letnią edycję limitowaną – M’Gouna. Nowa, wyjątkowa kolekcja, inspirowana marokańską Doliną Róż, ma wyrażać wdzięczność za rozkwit zachwycającego piękna natury. Ta edycja limitowana to wyjątkowa selekcja produktów dla domu i ciała.

M’Gouna – inspirowana marokańską Doliną Róż

Tego lata Ritu­als chce wypeł­nić każ­dy dzień szczę­ściem i uważ­no­ścią. Według mar­ki nowa let­nia edy­cja limi­to­wa­na M’Gouna zro­dzi­ła się z prze­ko­na­nia, że peł­na świa­do­mość ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta pozwa­la na nowo odkryć radość z naj­drob­niej­szych rze­czy oraz pogłę­bić swo­ją relację
z pięk­nem życia.

M’Gouna – inspi­ro­wa­na maro­kań­ską Doli­ną Róż

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

Wła­śnie dla­te­go Ritu­als zapra­sza, aby w peł­ni zanu­rzyć swo­je zmy­sły w nowej kolek­cji M’Gouna. Wyko­rzy­sta­no w niej pięk­ne skład­ni­ki zapa­cho­we wystę­pu­ją­ce w pobli­żu gór Atlas, takie jak opun­cja czy ole­jek arga­no­wy. Zja­wi­sko­wy, róża­ny design edy­cji limi­to­wa­nej inspi­ro­wa­ny jest jed­nym z klu­czo­wych skład­ni­ków jej rado­sne­go, kwia­to­we­go zapa­chu – różą damasceńską.

W kolek­cji M’Gouna znaj­du­ją się pro­duk­ty, takie jak: pian­ka pod prysz­nic w żelu, krem do cia­ła z per­ła­mi wita­mi­ny E, maska do cia­ła z glin­ką Rhas­so­ul, pian­ka do cia­ła zmie­nia­ją­cą się w ole­jek, woda per­fu­mo­wa­na, zestaw kuchen­ny (mydło i krem do rąk), zapach do domu, patycz­ki zapa­cho­we oraz świe­ca ogro­do­wa. Od dzi­siaj kolek­cja będzie dostęp­na w skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz na stro­nie rituals.com.

PREMIERA NAJNOWSZEJ LETNIEJ EDYCJI LIMITOWANEJ RITUALS 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wyjątkowe prezenty na Dzień Kobiet

8 mar­ca to wyjąt­ko­wa data w kalen­da­rzu – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet. To dosko­na­ła oka­zja, aby sku­pić się na kobie­tach w naszym życiu – mat­kach, sio­strach, ciot­kach, przy­ja­ciół­kach i przede wszyst­kim, na sobie. War­to zatrzy­mać się…
Więcej
Uroda

Idealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebie

Miłość nie­jed­no ma imię. Dla­te­go na Walen­tyn­ki przy­go­to­wa­li­śmy pro­po­zy­cje pre­zen­tów od Ritu­las, któ­re spraw­dzą się ide­al­nie zarów­no dla Niej, jak i dla Nie­go. Ale świę­to miło­ści to nie tyl­ko czas dla par. To rów­nież dosko­na­ła oka­zja, aby spra­wić uro­czy upominek…
Więcej
NewsroomUroda

NOWA, ULEPSZONA KOLEKCJA The Ritual of Hammam

Ritu­als Cosme­tics ogła­sza relaunch swo­jej kul­to­wej kolek­cji prze­zna­czo­nej do domo­we­go spa – The Ritu­al of Ham­mam. Ta odświe­żo­na i ulep­szo­na gama zawie­ra­ją­ca nowe pro­duk­ty, zosta­ła wzbo­ga­co­na ole­jem arga­no­wym i euka­lip­tu­sem. Kosme­ty­ki skła­da­ją się w co najmniej…
Więcej