Styl życia

Pomysł na świąteczne drzewko!

Bywa tak, że gdy kupimy już ozdoby choinkowe lub dostaniemy je w spadku, to zostają z nami przez lata. Co jednak powiedzielibyście na małą rewolucję? Przygotowaliśmy dla was kilka propozycji, jak łatwo i szybko odświeżyć to wyjątkowe drzewo. Nikt nie wyobraża sobie tej nocy bez Bożonarodzowniowej choinki. . Tradycja jej ubierania przywędrowała do nas z Niemiec. Mimo że ma swoje korzenie w pogańskich wierzeniach, stała się symbolem chrześcijańskich świąt. Wszyscy chcemy spotkać się przy choince, inne ozdoby powinny z nią współgrać. Kiedyś każda oznaczała coś innego, symbolicznego Jabłka: mają zapewnić zdrowie i urodę, według wierzeń kościelnych symbolizują rajską jabłoń. Orzechy: zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę. Łańcuchy: wzmacniają rodzinne więzi. Światełka: to światło broniące przed ciemnościami i złem. Gwiazda betlejemska: ma pomagać w powrotach do domu. Dzwoneczki: oznaczają dobrą nowinę i radość. Spójrzcie jak dzisiaj wyglądają choinki.

Magicz­na Biel

choinki-2

To pomysł na cho­in­kę w sty­lu skan­dy­naw­skim, pięk­ny ple­cio­ny kosz, bia­łe świa­teł­ka do tego głów­ny ele­ment to bia­łe gwiaz­dy, całość dopeł­nio­na drob­ny­mi sreb­ny­mi bąb­ka­mi. Ide­al­nie spraw­dzi się w wyso­kich miesz­ka­niach gdzie kró­lu­ją bie­le, sza­ro­ści z dodat­ka­mi w kolo­rze sre­bra, czer­ni i lnu.

Z miło­ści do słów

choinki-3

Wyobra­ża­cie sobie pięk­niej­szą cho­in­kę w domu mola książ­ko­we­go? Jeśli Two­ją miło­ścią są książ­ki, to jest ide­al­na pro­po­zy­cja dla Cie­bie. Ułóż książ­ki w kształ­cie cho­in­ki owiń je świa­teł­ka­mi w dowo­nym kolo­rze i goto­we. Two­ja oso­bi­sta cho­in­ka książ­ko­wa- sym­bo­licz­na i peł­na pięk­nych słów.

Eko Cho­in­ka

choinki-4

Zapla­nuj to wcze­śniej! Zbie­raj codzien­ne gaze­ty,  poje­dyń­cze stro­ny ułóż w roż­ki któ­re upo­mniesz na kiju. Ukła­daj je roz­srze­ając ku doło­wi. Jesz­cze tyl­ko pięk­na donicz­ka i goto­we. Napew­no nikt ze zna­jo­mych nie będzie miał takie pięk­nej cho­in­ki, jedy­ny minus nie­ste­ty nie pach­nie tak magicz­nie jak ta z lasu 🙂

Posre­brza­ny świerk

choinki-5

Ide­al­na do dom­ków jed­no­ro­dzin­nych, loftów i dużych miesz­kań, wyso­ka roz­ło­ży­sta cho­in­ka bez dodat­ko­wych deko­ra­cji poza deli­kat­nym posre­brza­niem, otu­lo­na w wiel­ki ple­cio­ny koc spra­wia, że wnę­trze sta­je się przy­tul­ne i cie­płe. A Gdy­by tak obok posta­wić duże bia­łe świe­ce?

Zapach Natu­ry

choinki-6

Duży kosz, cie­pły koc i małe gęste drzew­ko, pro­po­zy­cja dla miło­śni­ków mini­ma­li­zmu i pro­sto­ty. Ide­al­nie spraw­dzi się w nie­wiel­kim miesz­kan­ku, nie zaj­mu­je dużo miej­sca ale jej zapach roz­nie­sie się po wszyst­kich zaka­mar­kach świą­tecz­ne­go domu.

Vin­ta­ge Sty­le

choinki-8

Po raz kolej­ny książ­ki tym razem sta­re, któ­re budu­ją wyjąt­ko­wy kli­mat na górze gwiaz­da i deli­kat­ny łań­cuch.. To dobry pomysł na cho­in­kę w kawiar­niach, kawiar­nio-księ­gar­niach i wszyst­kich miejsc gdzie ucie­kam na kawę by skryć się przed zim­nem…

Kre­do­we Drzew­ko Marzeń

choinki-9

Na tej cho­in­ce możesz mieć abo­lut­nie wszyst­ko cze­go tyl­ko zapra­gniesz,  jeśli w domu masz ścia­nę poma­lo­wa­ną tabli­co­wą far­bą, puść wodzę fan­ta­zji i stwórz cho­in­kę swo­ich marzeń. Potrze­bu­jesz jedy­nie.. bia­łej kre­dy 🙂

Wiej­ska Magia

choinki

Nie­zwy­kły pomysł dla domo­wych maj­ster­ko­wi­czów. To nasza ulu­bio­ny pro­po­zy­cja, nie­zwy­kle sub­tel­na rodzin­na i arty­stycz­na. Potrze­bu­jesz oko 10 paty­ków róż­nej dłu­go­ści, umieść je na ścia­nie tak by nie robić w niej dziur na sta­łe  w koń­cu świę­ta nie trwa­ją cały rok :). Do tego kil­ka Vin­ta­go­wy deko­ra­cji i duże żół­te świa­teł­ka, któ­re nada­dzą osta­tecz­ny magicz­ny szlif i goto­we!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *